Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
comunicate
 
Dialogul social da rezultate   |  22/12/2017

COMUNICAT

           Ca urmare a demersurilor efectuate de Sindicatul Național al Agenților de Poliție și a întâlnirilor directe care au avut loc în ultima perioadă cu factorii decizionali din Ministerul Afacerilor Interne, în data de 21.12.2017 a fost postat pe transparenta decizională proiectul de ordin privind programul de lucru al polițiștilor.

          Astfel se concretizează promisiunea făcută de angajator referitoare la respectarea termenului asumat, cu ocazia întâlnirii care a fost prezidată chiar de către doamna ministru Carmen Daniela DAN.

          Subliniem importanta acestui proiect de ordin privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal.

          Apreciem acest demers ca fiind o victorie in lupta sindicală dar totodată nu trebuie să neglijăm celelalte probleme aflate pe agenda de lucru si care sunt cel putin la fel de importante pentru polițiști.

 • Salarizarea polițiștilor – cu prioritate;
 • schimbarea Legii 360/2002 privind Statutul Polițistului care se pare că va suferi doar câteva modificări;
 • structurarea corectă a bugetului MAI pe anul 2018 în funcție de prioritățile reale;
 • schimbarea Ordinului M.A.I. 42/2015 privind decontarea cheltuielilor de transport;
 • acordarea unor sporuri compensatorii pentru acoperirea pierderii sporului de permanență;
 • acordarea sporului pentru studii superioare tuturor agenților care au absolvit forme de învățământ acreditate(incusiv după 31.12.2009);
 • eliminarea discriminărilor existente între categoriile de personal la acordarea unor drepturi în funcție de salariu (transport, chirie, etc);

          În cel mai scurt timp, conform celor declarate de specialiștii din cadrul  ministerului se va înainta spre dezbatere publică și pachetul legislativ pentru întărirea autorității polițistului si siguranta cetățeanului, intr.o formă finală, inclusiv cu propunerile exprimate de organizația noastră.

          Considerăm că este timpul ca angajatorul să înțeleagă faptul că are obligația profesională și morală de a respecta atât atribuțiile pe care le au, partenerii de dialog, cât și oamenii care muncesc pentru acest sistem.

          Anexăm proiectul OMAI privind programul de lucru.

Biroul Executiv Central

 O R D I N AL

MINISTRULUI AFACERILOR INTERNE

Nr. ____________ din ____ . ___ . 2017

privind programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal

Având în vedere prevederile art. 39 și 44 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 33 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 111-143 din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 270/2015 privind Statutul rezerviștilor voluntari, și ale art. 20 și art. 21 din Legea–cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice,

În vederea stabilirii, într-un cadru normativ instituțional unitar și coerent a programului de lucru și a perioadei de repaus pentru toate categoriile de personal ce încadrează structurile Ministerului Afacerilor Interne,

În temeiul art. 7 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul afacerilor interne emite următorul

O R D I N :

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Scop

ART. 1 - (1) Prezentul ordin reglementează programul de lucru al personalului Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I., formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal.2/15 (2) Programul de lucru reprezintă forma de organizare a activităților profesionale desfășurate de personalul M.A.I., caracterizată printr-un timp de muncă și un program de muncă.

Aplicabilitate

ART. 2 – (1) Prevederile prezentului ordin se aplică personalului M.A.I., respectiv funcționarilor publici, funcționarilor publici cu statut special - polițiști, cadrelor militare în activitate, personalului contractual, soldaților și gradaților profesioniști, precum și rezerviștilor voluntari.

(2) Prevederile prezentului ordin nu se aplică personalului M.A.I. care desfășoară misiuni în afara teritoriului național.

Termeni și expresii

ART. 3 În sensul prezentului ordin, termenii și expresiile utilizate au următoarele semnificații:

 1. a) timpul de muncă - orice perioadă în care personalul M.A.I. prestează munca, se află la dispoziția unității și îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu potrivit legii;
 2. b) programul de muncă - intervalul de timp, stabilit la nivelul conducerii unității, în care personalul M.A.I. îndeplinește sarcinile și atribuțiile de serviciu specifice locului de muncă;
 3. c) munca suplimentară - munca prestată peste durata normală a timpului de muncă săptămânal;
 4. d) unitate - unitatea aparatului central al M.A.I. și unitatea subordonată nemijlocit acesteia; unitatea, instituția și structura aflată în subordinea/în cadrul/în coordonarea M.A.I., unitatea aparatului propriu al inspectoratului general/similar, subordonată nemijlocit acestuia, precum și structura și instituția de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului, subordonată inspectoratului general; aparatul propriu al unităților teritoriale, brigada, poliția municipală, orășenească, comunală și poliția organizată în stațiuni, de sector și serviciul teritorial de poliție/poliție de frontieră, secția de poliție/ sectorul poliției de frontieră și alte componente constituite, în condițiile legii, ca instituții civile ori militare, precum și instituțiile prefectului.
 5. e) munca în schimburi – orice mod de organizare a programului de muncă, potrivit căruia personalul se succedă unul pe altul, la același loc de muncă, potrivit unui anumit orar, inclusiv prin rotație, și care poate fi de tip continuu sau discontinuu, implicând pentru acesta necesitatea realizării unei activități în intervale orare diferite, în raport cu o perioadă zilnică sau săptămânală, stabilită prin dispoziție/ordin a/al șefilor unităților, regulamentul de organizare și funcționare al unității ori prin alte documente prevăzute de lege.
 6. f) repaus - orice perioadă care nu este timp de muncă.

CAPITOLUL II

FORME DE ORGANIZARE

Secțiunea 1

Timpul de muncă

Durata timpului de muncă

ART. 4 - (1) Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore pe zi și 40 de ore pe săptămână.

(2) Repartizarea timpului de muncă în cadrul săptămânii este, de regulă, uniformă, de 8 ore pe zi, timp de 5 zile, cu un repaus săptămânal de 48 de ore.

(3) În funcție de specificul unității sau al muncii prestate, se poate opta și pentru o repartizare inegală a timpului de muncă, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă, de 40 de ore pe săptămână.

(4) Durata maximă a timpului de muncă nu poate depăși 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(5) Prin excepție, durata timpului de muncă într-o săptămână poate fi prelungită peste durata prevăzută la alin.(4), cu condiția ca media timpului de muncă pentru o perioadă de referință de 4 luni calendaristice, să nu depășească 48 de ore pe săptămână, inclusiv orele suplimentare.

(6) Sub rezerva respectării reglementărilor privind protecția sănătății și securității în muncă, din motive obiective, tehnice sau privind organizarea muncii, perioada de referință prevăzută la alin. (5) se poate prelungi până la maximum 12 luni.

(7) La stabilirea perioadei de referință potrivit alin. (5) sau alin.(6), nu se iau în calcul durata concediului de odihnă anual și situațiile de suspendare a raporturilor de serviciu/contractului individual de muncă.

(8) Durata timpului de muncă, în condițiile alin. (5) sau alin.(6), se stabilește prin dispoziție/ordin a/al șefului unității, cu consultarea Corpului Național al Polițiștilor, a organizațiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanților personalului, potrivit legii.

(9) Prin modul de proiectare a fișelor posturilor și prin organizarea activității, șefii unităților asigură încărcarea echilibrată cu sarcini a personalului, utilizarea completă de către aceștia a timpului de muncă și îndeplinirea atribuțiilor în cadrul duratei normale a timpului de muncă.

Secțiunea a 2-a

Programul de muncă

Organizarea programului de muncă

ART. 5 - (1) Programul de muncă în unitățile M.A.I. se organizează în zilele lucrătoare, în intervalul orar 08,00-16,00.

(2) De regulă, programul de muncă al personalului unității se organizează în zilele lucrătoare, în intervalul orar prevăzut la alin. (1), iar repausul săptămânal este de 48 de ore consecutive, și se acordă în zilele de sâmbătă și duminică.

(3) În unitățile în care programul de muncă se organizează în schimburi, șeful nemijlocit este obligat să asigure o planificare echilibrată a acestuia pentru tot personalul din subordine, respectiv refacerea capacității de muncă prin acordarea repausurilor periodice.

Alte forme de organizare

ART. 6 - (1) În unitățile în care programul de muncă nu poate fi organizat în intervalul de timp prevăzut la art. 5 alin. (1), acesta se organizează, prin dispoziție/ordin a/al șefului unității, cu consultarea Corpului Național al Polițiștilor, a organizațiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanților personalului, potrivit legii.

(2) Pe timpul executării unor misiuni/acțiuni ori activități cu caracter specific, programul de muncă poate fi modificat, temporar și numai pe durata destinată desfășurării acestora, prin dispoziție/ordin scrisă/scris a/al șefului unității, cu obligația asigurării timpului liber corespunzător.

(3) Programul de muncă din cadrul unităților care desfășoară activități cu publicul se stabilește de către șefii acestora, în raport cu amploarea activității, cu respectarea duratei timpului de muncă și repartizarea echilibrată a volumului de muncă.

(4) În cazuri individuale, programul de muncă poate fi organizat într-un alt interval de timp decât cel stabilit la nivelul unității, cu acordul sau la solicitarea personalului, motivată în scris, cu aprobarea șefului unității și cu respectarea dispozițiilor art. 4.

Continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice

ART. 7 - (1) Pentru îndeplinirea atribuțiilor specifice, personalul M.A.I. are obligația să se prezinte la serviciu, atât la programul de muncă stabilit cât și, în situații temeinic justificate, în afara acestuia, în condițiile prevăzute la art.17.

(2) Programul de muncă se stabilește astfel încât să asigure continuitatea serviciului public și refacerea capacității de muncă, în condițiile prevăzute de lege.

 • Personalul M.A.I. planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de muncă, de la domiciliu, beneficiază pentru această perioadă, de drepturile prevăzute de lege.

       (4) Activitatea desfășurată efectiv la unitate de către personalul M.A.I. prevăzut la alin. (3), constituie muncă suplimentară și se compensează sau, după caz, se plătește potrivit legii.

Situații care impun prezentarea obligatorie a personalului la unitate

ART. 8 – (1) Personalul M.A.I. este obligat să se prezinte, de îndată, la solicitarea șefului nemijlocit, la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cazul unor calamități, tulburări de amploare ale ordinii și siguranței publice, ori la alte asemenea evenimente de acest nivel, la creșterea capacității operaționale a unității.

(2) Personalul M.A.I. este obligat să se prezinte la unitatea din care face parte sau la obiectivul ori locul dinainte stabilit prin documente operative, în cel mai scurt timp, fără înștiințare, la instituirea stării de urgență sau a stării de asediu, la declararea mobilizării și la război, precum și în alte situații în care această obligație este prevăzută expres de reglementări legale.

(3) În situațiile prevăzute la alin. (1) și (2), personalul M.A.I. aflat într-o altă localitate se prezintă, în condițiile stabilite de reglementările interne, la cea mai apropiată unitate a M.A.I., ia legătura cu unitatea din care face parte și desfășoară activități potrivit dispozițiilor primite.

Deplasarea în afara unității administrativ-teritoriale

ART. 9 - (1) Deplasarea personalului în afara județului, a municipiului București/județului Ilfov, în care își are sediul unitatea din care face parte, în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu prevederile legale, nu se lucrează, se face cu înștiințarea șefului nemijlocit și a șefului unității.

(2) Deplasarea se consemnează într-un registru special destinat, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 1.

(3) În cazul personalului a cărui unitate își are sediul în municipiul București sau în județul Ilfov, obligația prevăzută la alin. (1) subzistă numai dacă deplasarea depășește limita exterioară a județului Ilfov.

(4) Personalul care se află într-o situație deosebită, de natură să justifice imposibilitatea consemnării deplasării în registrul prevăzut la alin. (2), are obligația de a informa, prin orice mijloace, pe șeful nemijlocit sau, după caz, pe ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență al unității, cu privire la această situație.

 • Prevederile alin. (1) - (4) se aplică și în cazurile în care deplasarea personalului în afara județului, a municipiului București/județului Ilfov, în care își are sediul unitatea din care face parte, se desfășoară după programul de muncă, precum și pe timpul învoirilor prevăzute la art. 22 alin. (1).

        (6) Prevederile alin. (1)-(5) nu se aplică personalului M.A.I. care se deplasează zilnic la și de la locul de muncă în localitatea în care are domiciliul sau reședința.

Programul de muncă redus

ART. 10 - (1) Pentru personalul încadrat pe funcții care impun o specializare profesională, pentru care legislația în vigoare prevede un timp de muncă mai mic de 8 ore pe zi, programul de muncă se adaptează în mod corespunzător, în baza dispoziției/ordinului scrise/scris a/al șefului unității.

(2) În cazul unor situații de tip medical care modifică temporar capacitatea de muncă și nu necesită schimbarea locului de muncă al personalului, șeful unității dispune, în scris, modificarea corespunzătoare a programului de muncă, potrivit recomandărilor medicale.

(3) La locurile de muncă la care durata normală a timpului de muncă a fost redusă, potrivit legii, sub 8 ore pe zi, depășirea programului de lucru, astfel aprobat, se poate face numai temporar, cu compensarea cu timp liber corespunzător.

Programul de muncă în condiții climaterice extreme, în caz de intemperii ori în alte condiții prevăzute de lege

ART. - 11 În perioadele cu temperaturi extreme, în caz de intemperii ori în alte condiții prevăzute de lege, șeful unității dispune, pentru protecția personalului, măsurile necesare pentru organizarea programului de muncă și, dacă este cazul, a timpului de muncă, potrivit prevederilor legale.

Programul de muncă în instituțiile de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului M.A.I.

ART. 12 - (1) În instituțiile de învățământ pentru formarea și pregătirea continuă a personalului M.A.I., programul de muncă se organizează în funcție de activitățile didactice specifice, cu consultarea Corpului Național al Polițiștilor, a organizațiilor sindicale reprezentative sau, după caz, a reprezentanților personalului, potrivit legii, cu respectarea prevederilor legale.

(2) Personalul care urmează programe de formare continuă, cu scoatere de la locul de muncă, își desfășoară activitatea conform programului de muncă al instituției de învățământ unde urmează activitatea de formare profesională.

Programul de muncă în cazul detașării în afara M.A.I.

ART. 13 – Programul de muncă pentru personalul detașat în afara M.A.I. se stabilește de către șeful instituției unde acesta este detașat.

Programul de muncă în cazul delegării/detașării

ART. 14 - (1) Personalul M.A.I. delegat își desfășoară activitatea potrivit programului normal de muncă al unității la care este delegat.7/15

(2) Personalul delegat să desfășoare activități la unități ale ministerului sau la instituții din afara M.A.I., precum și personalul militar detașat în alte unități ale M.A.I., care, pentru realizarea sarcinilor rezultate din obiectivele delegării/detașării, a desfășurat activități peste durata normală a timpului de muncă sau într-una din zilele de repaus săptămânal sau de sărbătoare legală, confirmate în scris de unitatea la care s-a efectuat delegarea/detașarea, beneficiază la cerere și cu aprobarea șefului unității din care face parte, de compensarea cu timp liber corespunzător sau, după caz, plata muncii suplimentare, potrivit legii.

Programul de muncă pe timpul unor activități specifice

Art. 15 - (1) Programul de muncă, pe timpul executării misiunilor/acțiunilor/exercițiilor specifice sau participării la activități de control și evaluare se stabilește de către șeful unității, în condițiile art. 4.

(2) Atunci când activitățile prevăzute la alin. (1) se desfășoară în mai multe zile consecutive, durata maximă a timpului de muncă poate fi prelungită, dacă se respectă prevederile art. 4 alin. (5) și alin. (8).

(3) Munca suplimentară efectuată potrivit alin. (2) peste durata normală a timpului de lucru, se consemnează la nivelul unității la care personalul și-a desfășurat activitatea.

Secțiunea a 3-a

Munca suplimentară

Compensarea muncii suplimentare

ART. 16 - (1) Munca suplimentară se compensează cu timp liber corespunzător în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia, pentru:

 1. a) munca desfășurată în afara duratei normale a timpului de muncă săptămânal, prevăzută la art. 4 alin. (1);
 2. b) munca desfășurată în cadrul sau peste durata normală a timpului de muncă, indiferent de modul de organizare a programului de lucru, respectiv în afara programului normal de lucru;
 3. c) asigurarea continuității îndeplinirii atribuțiilor specifice, la unitate, în zilele de repaus săptămânal, sărbători legale și în alte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează.

(2) Plata muncii suplimentare în condițiile alin. (1), se face potrivit legii.

Condițiile de efectuare a muncii suplimentare

ART. 17 - (1) În situațiile care impun desfășurarea de activități peste durata normală a timpului de muncă ori chemarea personalului la unitate din perioada de repaus al acestora, inclusiv a celui planificat să asigure continuitatea îndeplinirii atribuțiilor specifice, în afara programului normal de lucru, de la domiciliu, șeful 8/15 nemijlocit dispune în scris, cu justificarea temeinică a hotărârii sale, efectuarea muncii suplimentare, cu respectarea prevederilor art. 4.

(2) Dispozițiile/ordinele verbale ale șefilor nemijlociți, prin care se dispune desfășurarea de activități în condițiile alin. (1), se comunică și se confirmă, în registrul/dosar cu note telefonice transmise și primite, prin ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență. Registrul/dosarul cu note telefonice transmise și primite se întocmește potrivit legislației în vigoare.

(3) Activitățile desfășurate în condițiile alin. (1) și (2) se consemnează, ulterior, în Situația privind munca suplimentară prestată peste durata normală a timpului de muncă, al cărei model este prevăzut la anexa nr. 2.

Secțiunea a 4-a

Munca de noapte

Munca de noapte

ART. 18 - (1) Munca desfășurată între orele 22,00-6,00 este considerată muncă de noapte și se compensează sau, după caz, se plătește, potrivit legii.

(2) Durata normală a timpului de muncă, pentru personalul care efectuează munca de noapte, nu va depăși o medie de 8 ore pe zi, calculată pe o perioadă de referință de maximum 3 luni calendaristice, cu respectarea prevederilor legale referitoare la repausul săptămânal.

CAPITOLUL III

ACORDAREA REPAUSULUI

Repausul săptămânal

ART. 19 - Pentru personalul care desfășoară activitatea în schimburi de 8 ore, se asigură, în cursul unei luni calendaristice, cel puțin două repausuri săptămânale, în zile consecutive, sâmbăta și duminica.

Pauza de masă

ART. 20 - (1) În cursul programului de muncă de 8 ore, personalul are dreptul la o pauză de masă cu durata de 20 de minute.

(2) În cazul în care șefii unităților, împreună cu Corpul Național al Polițiștilor, organizațiile sindicale reprezentative sau, după caz, reprezentanții personalului, potrivit legii, stabilesc pauza de masă mai mare de 20 de minute, timpul de muncă se prelungește cu durata stabilită peste cele 20 de minute incluse în programul de muncă.

(3) În cazul programului de muncă cu durata mai mare de 8 ore, fiecărei fracțiuni de 4 ore de muncă îi revine o pauză de masă cu durata de 10 minute. 9/15 (4) Personalul care desfășoară activitatea în schimburi de 24 de ore beneficiază de trei pauze de masă, cu durata de câte 20 de minute, care se includ în programul de muncă.

(5) Pauza de masă se acordă fără a se afecta desfășurarea normală a activității unității.

Repausul pentru refacerea capacității de muncă

ART. 21 - (1) Pentru refacerea capacității de muncă, timpul de repaus se acordă astfel:

 1. a) după un program de muncă de 8 ore, 16 ore consecutive de perioadă de repaus;
 2. b) după un program de muncă de 12 ore în cursul zilei, 24 ore consecutive de timp de repaus, urmate de un program de muncă de 12 ore în cursul nopții și 48 de ore consecutive de timp de repaus;
 3. c) după un program de muncă de 24 ore, 72 de ore consecutive de timp de repaus.

(2) În situația prevăzută la alin.(1) lit. a), perioada de repaus trebuie să corespundă numărului de zile de sâmbătă, duminică, zilelor de sărbătoare legală ori declarate nelucrătoare potrivit legii, din luna respectivă.

(3) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit. a), în cazul muncii în schimburi, când se efectuează rotația personalului, timpul de repaus nu poate fi mai mic de 8 ore.

(4) Prin excepție de la prevederile alin.(1) lit. c), în situațiile în care perioada de referință a fost prelungită potrivit art. 4 alin.(6), după un program de muncă de 24 ore se pot acorda, în condițiile legii, 48 de ore consecutive, timp de repaus.

(5) În cazul în care personalul face parte din cadrul grupei operative constituită la nivelul unității, iar programul de lucru al grupei este de 24 de ore, timpul de repaus de care beneficiază se stabilește astfel:

 1. a) 48 de ore, după un schimb în cursul săptămânii;
 2. b) 72 de ore, după un schimb în zilele de sâmbătă, duminică sau în zilele de sărbători legale ori declarate nelucrătoare.

Învoirea

ART. 22 - (1) Personalul poate fi învoit până la 4 ore, în timpul programului de muncă, numai în situații temeinic justificate, de către șeful nemijlocit sau după caz, de către șeful unității, cu recuperarea timpului de muncă aferent, în următoarele 5 zile lucrătoare în care acesta este prezent la unitate.

(2) Recuperarea timpului de muncă în situația prevăzută la alin. (1) nu constituie muncă suplimentară și nu se compensează potrivit art. 16 alin. (1).

(3) Învoirile se consemnează într-un registru, al cărui conținut este prevăzut în anexa nr. 3.

(4) Personalul care se află într-o situație deosebită, de natură să justifice imposibilitatea consemnării învoirilor în registrul prevăzut la alin. (3), are obligația de 10/15 a informa, prin orice mijloace, pe șeful nemijlocit sau, după caz, pe șeful unității/ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență, cu privire la această situație.

(5) Pentru învoirile care depășesc perioada de 4 ore se aplică prevederile legale ce reglementează condițiile în baza cărora personalul M.A.I. are dreptul la concedii de odihnă, concedii de studii, permisii și învoiri plătite, concedii fără plată, bilete de odihnă, tratament și recuperare.

(6) Personalul care întârzie sau absentează de la serviciu este obligat să anunțe imediat șeful nemijlocit sau, după caz, șeful unității/ofițerul de serviciu/personalul aflat în serviciul de permanență.

Participarea personalului M.A.I. la activități profesionale

ART. 23 - Personalul aflat în perioada de repaus poate participa la activități de pregătire fizică sau orice alte activități de formare profesională continuă, organizate de unitate, numai cu acordul său și cu compensarea cu timp liber corespunzător sau, după caz, plata orelor suplimentare, potrivit legii.

CAPITOLUL IV

EVIDENȚA PROGRAMULUI DE LUCRU

Prezența la program

ART. 24 - (1) Situația prezenței la programul de muncă se întocmește de către șeful nemijlocit/persoana desemnată, se centralizează la nivelul structurii cu atribuții de secretariat sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuțiile de secretariat și se transmite, în timp util, la structura financiar-contabilă care asigură suport financiar pentru unitate.

(2) Situația prevăzută la alin. (1) se aprobă, după caz, de șeful unității/șeful ierarhic al șefului unității.

Evidența muncii suplimentare

ART. 25 - (1) Situația privind munca suplimentară, prestată de personal, peste durata normală a timpului de muncă, se ține de către șeful nemijlocit/persoana desemnată, potrivit tabelului prezentat în anexa nr. 2.

(2) Situația centralizatoare, la nivelul unității, cu personalul care a desfășurat muncă suplimentară, în zilele lucrătoare, se păstrează la nivelul structurii cu atribuții de secretariat sau de persoana desemnată să îndeplinească atribuțiile de secretariat și se întocmește potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4.

(3) Centralizatorul lunar, la nivelul unității, al orelor prestate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale și în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, se realizează potrivit legislației în vigoare.11/15 (4) Situația centralizatoare prevăzută la alin.(2), aprobată, după caz, de șeful unități/șeful ierarhic al șefului unității, se comunică structurii financiar – contabile, până la data de 5 a lunii în curs, pentru luna anterioară.

(5) Prevederile alin. (4) nu sunt aplicabile în situația în care, munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de muncă se compensează, potrivit legii, numai cu timp liber corespunzător.

CAPITOLUL V

DISPOZIȚII FINALE

Modalități de informare

ART. 26 - (1) Timpul de muncă și programul de muncă se precizează în fișa postului, potrivit legii.

(2) Programul de muncă și modul de repartizare pe zile a timpului de muncă se aduc la cunoștință personalului de către șeful unității/șeful nemijlocit.

Anexe

ART. 27 - Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezentul ordin.

Abrogarea unor acte normative

ART. 28 - Ordinul ministrului internelor și reformei administrative nr. 577/2008 privind programul de lucru al polițiștilor, formele de organizare a acestuia și acordarea repausului săptămânal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 618 din 22 august 2008 și Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 703/2009 privind stabilirea programului de lucru în Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 61 din 2 februarie 2009 se abrogă.

Publicitatea reglementării și intrarea în vigoare

ART. 29 – (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare la data de _______________.

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

CARMEN DANIELA DAN

Anexa nr. 1

la Ordinul ministrului afacerilor interne nr. ______________/2017

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea ______________________

REGISTRU DE DEPLASARE ÎN AFARA UNITĂȚII ADMINISTRATIV - TERITORIALE Nr.

crt.

Grad profesional, nume, prenume Perioada de deplasare Localitatea de deplasare, telefon, mijloc de transport

Luare la cunoștință

șeful nemijlocit/înlocuitor legal

Luare la cunoștință

șeful unității1

Observații2

  
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.