Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

comunicate
 
Informare SNAP - privind organizarea și funcționarea poliției judiciare   |  05/02/2020

GUVERNUL ROMÂNIEI

ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ

pentru modificarea și completarea Legii nr.364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare

Având în vedere că activitatea de urmărire penală desfășurată de către organele de cercetare penală ale poliției judiciare din cadrul Ministerului Afacerilor Interne este un element esențial de care depinde capacitatea de instrumentare a cauzelor penale,

pornind de la statutul socioprofesional specific, conferit de atribuțiile, răspunderile și incompatibilitățile ce revin personalului Ministerului Afacerilor Interne în activitatea de urmărire penală,

pornind de la actualul cadru normativ ce reglementează nașterea, modificarea, suspendarea și încetarea raportului de serviciu ale polițiștilor, reprezentat de Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare,

având în vedere aspectele reținute în Decizia Curții Constituționale nr. 317 din 21 mai 2019, prin care a fost admisă excepția de neconstituționalitate a prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare,

luând în considerare necesitatea unei reglementări legale unitare, uniforme, care să instituie norme clare, previzibile și accesibile referitoare la organele de cercetare penală ale poliției judiciare,

având în vedere faptul că ulterior publicării în Monitorul Oficial al României a Deciziei Curții Constituționale nr. 317 din 21 mai 2019, procedurile privind desemnarea polițiștilor ca organe de cercetare ale poliției judiciare au fost întrerupte, fapt ce a condus la imposibilitatea valorificării în activitatea de urmărire penală a resursei umane care a intrat recent în sistem, respectiv absolvenții promoțiilor instituțiilor de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne și polițiștii încadrați direct, în urma concursurilor organizate cu recrutare din sursă externă,

ținând cont de faptul că ulterior publicării, blocarea procedurilor de obținere a avizului conform al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție a generat imposibilitatea numirii în funcții din structuri cu specific de poliție judiciară, inclusiv în cele de conducere, fapt ce generează dificultăți majore în buna funcționare a acestor structuri și afectează drepturile legitime ale polițiștilor aflați în această situație, precum și efecte negative în ceea ce privește desfășurarea cu ritmicitate a actelor de urmărire penală în cauzele penale, precum și activitatea Ministerului Public,

luând în considerare faptul că, odată cu trecerea timpului și în contextul fluctuației mari de personal din Ministerul Afacerilor Interne, imposibilitatea desemnării polițiștilor ca organe de cercetare ale poliției judiciare are ca rezultat amplificarea efectelor negative legate de funcționarea corectă a structurilor cu atribuții de poliție judiciară, prin diminuarea constantă a numărului de organe de cercetare penală ale poliției judiciare, și va afecta implicit activitatea unităților de parchet competente, toate acestea având repercusiuni asupra combaterii criminalității sub toate formele ei,

ținând seama de faptul că termenul de 45 de zile prevăzut la art. 47 din Constituția României a expirat, iar acest fapt poate determina interpretări diferite în practică referitor la validitatea actelor de urmărire penală efectuate de către lucrători ai poliției judiciare, cu privire la care au fost emise avize de poliție judiciare în baza procedurii desfășurate în temeiul textelor declarate neconstituționale, în caz contrar fiind afectate, atât durata procedurilor în cauzele penale instrumentate, cât și drepturile fundamentale ale justițiabililor,

deoarece toate aceste elemente vizează interesul public și constituie situații de urgență, extraordinare, a căror reglementare nu poate fi amânată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență:

Art. I - Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 305 din 24 aprilie 2014, cu modificările ulterioare, se modifică și completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) – (4) ale articolului 2 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„Art. 2 - (1) Poliţia judiciară este constituită din ofiţeri şi agenţi de poliţie, care au dobândit statutul de polițist în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, desemnați prin act administrativ de către persoana care are competența de numire în funcție a acestora, după obținerea avizului de desemnare în poliția judiciară prevăzut de art. 55 alin. (4) din Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală, cu modificările și completările ulterioare, sau sunt desemnați și funcționează în alt mod, potrivit unor legi speciale.

(2) Ofiţerii şi agenţii de poliție prevăzuţi la alin. (1) au calitatea de organe de cercetare ale poliţiei judiciare.

(3) Numirea și eliberarea din funcție, precum și modificarea raporturilor de serviciu a polițiștilor prevăzuți la alin. (2) se face în condițiile Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare.

(4) Calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare este incompatibilă cu orice altă funcție publică sau privată, cu excepția funcțiilor didactice din învățământul superior.”

2. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, cu următorul cuprins:

Art. 21 - (1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se acordă dacă polițistul îndeplinește cumulativ următoarele condiții:

a) ocupă sau urmează să ocupe o funcție prevăzută cu atribuții specializate în activităţile de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de urmărire penală;

b) este licențiat în drept sau este absolventul unei instituții de învățământ a Ministerului Afacerilor Interne care pregătește polițiști ori a unui program de formare profesională organizat, în instituțiile de formare profesională ale Ministerului Afacerilor Interne, potrivit specificului activităților poliției judiciare;

c) nu se află într-o situație de incompatibilitate;

d) a obţinut calificativul de cel puţin «bine» la ultimele trei evaluări anuale de serviciu;

e) nu se află sub efectul unei sancţiuni disciplinare;

f) față de acesta nu s-a pus în mișcare acțiunea penală;

g) s-au împlinit 3 ani de la aprobarea menținerii în activitate, în situația în care s-a dispus condamnarea polițistului prin hotărâre judecătorească definitivă, la pedeapsa închisorii cu suspendarea executării pedepsei sau amenzii penale pentru o infracţiune săvârşită din culpă care nu este în legătură cu serviciul;

h) s-au împlinit 3 ani de la pronunțarea unei hotărâri judecătorești definitive de renunţare la aplicarea pedepsei sau de amânare a aplicării pedepsei;

i) au trecut cel puțin doi ani de la data retragerii avizului de desemnare în poliţia judiciară.

(2) Condiția prevăzută la lit. b) a alin. (1) nu se aplică polițistului care, pe parcursul carierei a deținut minimum 3 ani calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare.

(3) Condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) nu se aplică la numirea în prima funcție de polițist. Pentru polițistul care nu are trei ani de activitate în Ministerul Afacerilor Interne, condiția prevăzută la lit. d) a alin. (1) se aplică pentru evaluările de serviciu întocmite.

(4) De la data numirii în funcție potrivit Legii nr. 360/2002 privind Statutul polițistului, cu modificările și completările ulterioare, și până la data desemnării ca organ de  cercetare al poliției judiciare, polițistul nu desfășoară activități specifice urmăririi penale.

(5) Necesitatea deținerii sau obținerii avizului de desemnare în poliţia judiciară se prevede în fișa postului ca o condiție necesară ocupării acestuia.”

3. Articolul 3 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 3 - (1) Solicitarea privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, formulată de persoana care are competența de numire în funcție, este însoțită de o notă de fundamentare care justifică acordarea avizului și conține referiri cel puțin cu privire la:

a) îndeplinirea condițiilor prevăzute la art. 21 alin. (1);

b) atribuțiile din fișa postului.

(2) În cazul respingerii propunerii privind acordarea avizului de desemnare în poliţia judiciară, o nouă solicitare poate fi formulată după încetarea motivului care a determinat respingerea acesteia.”

4. Articolul 4 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 4 – În statele de organizare ale unităților din structura aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, din structura Inspectoratului General al Poliției Române, Inspectoratului General al Poliției de Frontieră Române, Direcției Generale Anticorupție, precum și din structurile subordonate acestora, sunt prevăzute posturi cu atribuții specializate în activităţile de constatare a infracţiunilor, de strângere a datelor în vederea începerii urmăririi penale şi de urmărire penală.”

5. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 5 - (1) Procurorul conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organele de cercetare ale poliției judiciare.

(2) În desfăşurarea celorlalte activităţi profesionale decât cele conduse şi supravegheate, potrivit legii, de către procuror, poliţiştii care au calitatea de organe de cercetare ale poliției judiciare se subordonează șefilor ierarhici.

6. La articolul 6, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

 „(1) Avizul de desemnare în poliţia judiciară se retrage, de către, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție ori procurorul desemnat în acest sens, atunci când se constată, după caz:

a) neîndeplinirea sau îndeplinirea în mod defectuos și repetat de către organul de cercetare al poliției judiciare a dispozițiilor scrise date de procuror;

b) existența unei stări de incompatibilitate în ceea ce privește calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare;

c) față de polițist a fost pusă în mișcare acțiunea penală.

(2) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condițiile alin. (1) lit. a) se face la solicitarea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare al poliției judiciare, cu avizul consultativ al procurorului superior ierarhic și al șefului unității în care este încadrat polițistul.”

7. La articolul 6, după alineatul (2) se introduc 4 noi alineate, alin. (21) – (24), cu următorul cuprins:

„(21) Retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară în condițiile alin. (1) lit. b) și c) se face la propunerea procurorului care conduce și supraveghează activitatea de urmărire penală desfășurată de organul de cercetare al poliției judiciare, în urma sesizării formulate de șeful unității în care este încadrat polițistul.

(22) Calitatea de organ de cercetare al poliției judiciare încetează, după caz:

a) la data încetării raporturilor de serviciu ale polițistului;

b) la data numirii polițistului într-o funcție care nu presupune existența avizului de desemnare în poliţia judiciară;

c) la data transferului polițistului;

d) la data suspendării raporturilor de serviciu cu excepția situației de suspendare pentru efectuarea concediului de creștere  a copilului;

e) la retragerea avizului de desemnare în poliţia judiciară.

(23) Încetarea calității de organ de cercetare al poliției judiciare se constată, prin act administrativ, de către persoana care are competența de numire a polițistului.

(24) Avizul de desemnare în poliţia judiciară își încetează de drept valabilitatea în situațiile prevăzute la alin. (22) lit. a)-d). Persoana cu competență de numire a polițistului informează procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, în maximum 5 zile de la ivirea situației, despre intervenirea acesteia.”

Art. II – (1) Avizele de desemnare în poliția judiciară emise anterior intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență își păstrează valabilitatea.

(2) În cazul polițiștilor care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, au calitatea de organe de cercetare ale poliției judiciare, dispozițiile art. 2 alin. (4) și art. 6 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 364/2004 privind organizarea și funcționarea poliției judiciare, republicată, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se aplică după 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență.

PRIM-MINISTRU

LUDOVIC ORBAN

 


  
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.