Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
comunicate
 
Un pas inainte   |  06-01-2015

In urma demersurilor facute de catre F.S.D.P.R. „A.I.Cuza” si a mitingului organizat in fata Ministerului de Finante in luna decembrie a fost facut un prim pas prin promulgarea legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea şi completarea art. 13 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice si proiectul de OMAI privind normele metodologice de aplicare a legii.

Totodata multumim tuturor politistilor ce au participat la aceasta actiune de protest si au indurat vremea rea.

 

      MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

 

ORDINUL

VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Nr. ____________ din ___.___.2014

 

privind conditiile de acordare a majorării salariale pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne care desfasră activităti în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale s în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează

Având în vedere prevederile Legii nr. 183/2014 pentru aprobarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr.37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr.103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

tinând seama de faptul că, în anul 2015, se aplică în mod corespunzător prevederile art. 13 alin. (5) - (8) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr.28/2014, cu modificările şi completările ulterioare, astfel cum prevede art. 12 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 83/2014 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice,

văzând dispoziţiile art. 18 din Legea-cadru 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, ale art. 122, 137, 139, 141 si 142 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. IV din Ordonanta de urgetă a Guvernului nr. 37/2014 pentru modificarea si completarea art. 13 din Ordonata de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr.183/2014,

În temeiul art. 13 alin. (8) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, si al art. 7 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările si completările ulterioare,

 

Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor interne emite următorul

O R D I N

 

Art. 1. – Prezentul ordin reglementează conditiile de acordare, în anul 2015, a majorării salariale prevăzute de art.13 alin. (5) din Ordonanta de urgentă a Guvernului nr. 103/2013 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2014, precum si alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice, aprobată cu completări prin Legea nr. 28/2014, cu modificările si completările ulterioare, pentru personalul Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare M.A.I.

Art. 2. – În sensul prezentului ordin, prin personalul MA.I. se întelege personalul militar, politistii si personalul civil din Ministerul Afacerilor Interne, astfel cum este definit de lege.

Art. 3. – (1) Majorarea se acordă pentru personalul care desfăşoară activităţi:

a) în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează, denumite în continuare zile de sărbători legale, în cadrul duratei normale a timpului de muncă;

b) în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, peste durata normală a timpului de muncă.

(2) Majorarea se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective şi se determină pe baza raportului dintre solda lunară/salariul de bază prevăzut(ă) de legislatia în vigoare la data de 31 decembrie 2009 şi durata normală a timpului de muncă din luna în care s-au desfăsurat activitătile.

(3) Pentru activitatea care se desfăsoară în cadrul programului normal de lucru, inclusiv în ture sau schimburi, în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale, în cadrul duratei normale a timpului de lucru, majorarea se plăteste prin adăugarea sumei rezultate potrivit alin.(2) la drepturile salariale cuvenite în luna în care se efectuează plata.

(4) Pentru activitatea desfăsurată peste durata normală a timpului de lucru, în zilele de sâmbătă, duminică, precum şi în zilele de sărbători legale, indiferent de modul de organizare a programului de lucru, majorarea se plăteste prin adăugarea sumei rezultate potrivit alin.(2), după caz, la:

a) drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 122 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, dacă pentru munca suplimentară efectuată în zilele de sâmbătă şi/sau duminică a fost acordat timp liber corespunzător;

b) drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 122 din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si la drepturile salariale corespunzătoare activitătii desfăsurate în zilele de sâmbătă şi/sau duminică peste durata normală a timpului de muncă, dacă pentru munca suplimentară efectuată în aceste zile nu a fost acordat timp liber corespunzător;

c) drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii, dacă pentru munca suplimentară efectuată în zilele de sărbători legale a fost acordat timp liber corespunzător;

d) drepturile salariale plătite în luna următoare expirării termenului prevăzut la art. 142 alin. (1) din Legea nr. 53/2003 – Codul muncii si la drepturile salariale corespunzătoare activitătii desfăsurate în zilele de sărbători legale peste durata normală a timpului de muncă, dacă pentru munca suplimentară efectuată în aceste zile nu a fost acordat timp liber corespunzător.

Art. 4. – Timpul liber corespunzător se acordă pentru munca suplimentară desfăşurată în zilele de sâmbătă, duminică şi în zilele de sărbători legale şi presupune că pentru numărul de ore lucrate se acordă acelaşi număr de ore libere plătite.

Art. 5. – (1) Pentru acordarea majorării, întregul personal din cadrul unitătii se nominalizează în ordin/ dispozitie de personal întocmit(ă) de structura de resurse umane.

(2) Majorarea se acordă personalului M.A.I. dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele conditii:

a) există o programare în ture, schimburi sau altă formă de organizare a programului normal de lucru si/sau există ordinul/ dispozitia sefului, de desfăsurare a activitătii peste durata normală a timpului de muncă, scris(ă) sau verbal(ă) dar consemnat(ă) ulterior în scris, emis(ă) conform competentelor si regulilor stabilite la nivelul fiecărei unităti;

b) nu beneficiază de alte drepturi salariale sub formă de majorări, sporuri sau compensatii ori de cuantumul acestora, prevăzute expres pentru activitătile desfăşurate în zilele de repaus săptămânal, de sărbători legale;

c) se încadrează în cheltuielile cu salariile aprobate prin bugetul ordonatorilor de credite.

Art. 6. – (1) Plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar al orelor prestate, al cărui model este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

(2) Centralizatorul lunar prevăzut la alin. (1) se întocmeste de seful nemijlocit ori de către persoanele desemnate de conducătorul unitătii, de regulă din cadrul compartimentului cabinet/

secretariat/ similar, se aprobă de conducătorul unitătii sau, după caz, de persoanele delegate potrivit competentelor si se comunică structurii financiar-contabile, până la data de 5 a lunii.

(3) În cazul personalului MAI delegat să desfăsoare activităti la unităti ale MAI sau la institutii din afara M.A.I., plata majorării se face pe baza centralizatorului lunar întocmit şi aprobat conform alin.(2) potrivit documentelor doveditoare eliberate şi transmise de aceste instituţii, din care să reiasă îndeplinirea conditiilor prevăzute la art.5 alin.(2) lit.a) şi b).

(4) Pentru personalul M.A.I. ale cărui raporturi de serviciu/ muncă au încetat sau au fost suspendate, precum si pentru cel transferat, plata majorării pentru munca suplimentară efectuată în zilele de sâmbătă, duminică şi/ sau în zilele de sărbători legale pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale.

(5) Pentru personalul MAI detasat, mutat, împuternicit pe o functie de conducere sau pus la dispozitie la o unitate, alta decât cea la nivelul căreia a fost dispusă desfăsurarea activitătii, plata majorării pentru munca suplimentară efectuată în zilele de sâmbătă, duminică şi/ sau în zilele de sărbători legale pentru care nu s-a acordat timp liber corespunzător până la data emiterii actului administrativ se efectuează odată cu plata ultimelor drepturi salariale, de către ordonatorul de credite cedent.

Art. 7. – Structurile cu atributii de control din M.A.I. verifică modul de respectare a dispozitiilor prezentului ordin, conform competentelor.

Art. 8. – Conducătorii unitătilor/ structurilor centrale si teritoriale ale M.A.I. dispun măsurile necesare pentru aplicarea dispozitiilor prezentului ordin.

Art. 9. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

GABRIEL OPREA

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU SECURITATE NAȚIONALĂ,

MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

 

Anexa

(Model)

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

Unitatea ……………………………………….

Aprob

Conducătorul unitătii*

 

CENTRALIZATORUL LUNAR

al orelor prestate în zilele de sâmbătă, duminică, de sărbători legale si în celelalte zile în care, în conformitate cu reglementările în vigoare, nu se lucrează,  de către personalul din …………………(denumirea structurii)  pentru care se plăteşte în luna ………………………………….. majorarea salarială prevăzută la art. 13 alin. (5) din O.U.G. nr. 103/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare

 

Nr. crt.

Gradul, numele si prenumele

Data si intervalul de timp

Nr. ore

Tipul activităţii**

Obs.

AVIZAT***

Întocmit, 

 

 

Cu stima,
Iulian SURUGIU

Presedinte F. S. D. P. R.  ,,A.I. CUZA’’ 
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.