Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
comunicate
 
Proiectele de acte normative aflate pe ordinea de zi a Comisiei de Dialog Social - 13.08.2015   |  11-08-2015

În data de 13.08.2015, ora 09.30, la sediul Ministerului Afacerilor Interne, va avea loc ședința Comisiei de Dialog Social, pentru modificarea următoarelor ordine:

  • Proiectul de Ordin al Viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne;
  • Proiectul de Ordin al Viceprim-ministrului pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne, pentru  modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor internelor nr. 90/2013 privind constituirea Comisiei de Dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne.

Vă atașăm proiectele de acte normative aflate pe ordinea de zi a ședinței.

BIROUL EXECUTIV CENTRAL

 

ROMÂNIA
MINISTERUL AFACERILOR INTERNE

ORDINUL
VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Nr. _____ din _______.2015 

pentru aprobarea Procedurii de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne

Având în vedere prevederile art. 26 din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, şi ale art. 42 din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr. 15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
viceprim-ministrul pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne emite următorul ordin:

Art. 1. – Se aprobă Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, prevăzută în anexă, care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2. – La data intrării în vigoare a prezentului ordin  se abrogă Ordinul ministrului administrației și internelor nr. 154/2012 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare în grade sau trepte profesionale a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 461 din 9 iulie 2012.
Art. 3. - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

VICEPRIM-MINISTRU PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ,
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE 

GABRIEL OPREA

ANEXĂ

Procedura de organizare şi desfăşurare a examenului de promovare a personalului contractual din Ministerul Afacerilor Interne

Capitolul I
Dispoziții generale

Art. 1. - (1) Prezenta procedură instituie norme juridice referitoare la promovarea personalului contractual care ocupă funcţii în unităţile aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne, denumit în continuare MAI, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI.
(2) Prevederile prezentei proceduri sunt aplicabile în situaţia în care prin statute sau alte acte normative specifice anumitor categorii de personal contractual promovarea acestora nu este reglementată altfel.
Art. 2. - Promovarea personalului contractual se realizează, după caz, în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în funcţii pentru care este prevăzut un nivel de studii superior sau în funcții de conducere.

Capitolul II
Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare

Art. 3. – (1) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale imediat superioare se face pe un post vacant sau pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplineşte condiţiile pentru promovare. 
(2) În situaţia în care promovarea se realizează pe postul pe care este titular personalul contractual care îndeplineşte condiţiile pentru promovare, aceasta se realizează, dacă este cazul, prin transformarea postului.
(3) Promovarea personalului contractual în grade sau trepte profesionale se face prin examen, în baza unui referat de evaluare întocmit de şeful ierarhic al acestuia și aprobat de conducătorul unității.
Art. 4. – (1) Examenul de promovare se organizează în unităţile aparatului central al MAI, precum şi în instituţiile şi structurile aflate în subordinea/coordonarea MAI, denumite în continuare unităţi organizatoare.
(2) Examenul de promovare prevăzut la alin. (1), se poate organiza trimestrial, semestrial, sau anual, în funcție de decizia conducătorilor competenți să organizeze examene de promovare, cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
(3) Examenul de promovare se organizează de către unităţile ai căror conducători au calitatea de ordonatori de credite şi care au structură de resurse umane, pentru posturile:
a) prevăzute în statele de organizare proprii;
b) prevăzute în statele de organizare ale unităţilor care nu au structură de resurse umane , aflate în subordinea sau coordonarea acestora ori şi pentru care gestionează activităţile de resurse umane.
(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (3), pentru posturile aflate în statele de organizare ale unităţilor aparatului central şi subordonate acestora, aflate în finanţarea ordonatorului principal de credite, competenţa de organizarea a examenului de promovare revine conducătorilor acestora.
Art. 5. – (1) Pentru a participa la examenul de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, candidatul trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
a) să aibă o vechime de minimum 3 ani în gradul profesional sau în treapta profesională din care promovează;
b) să fi obţinut calificativul "foarte bine" la evaluarea performanţelor profesionale individuale cel puţin de două ori în ultimii 3 ani, în care acesta s-a aflat în activitate.
(2) Criteriile de evaluare a personalului contractual sunt prevăzute la art. 5 lit. c) din Legea-cadru nr. 284/2010 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare.
Art. 6. - (1) Structurile de resurse umane din unităţile organizatoare analizează trimestrial situaţia personalului contractual încadrat în structura proprie şi, după caz, în structurile care nu au structură de resurse umane, aflate în subordinea sau în coordonarea acestora ori pentru care gestionează activitatea de resurse umane, care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare.
(2) În urma analizei efectuate în condițiile alin. (1), structurile de resurse umane solicită structurilor financiar-contabile ale unităţilor să comunice în scris, faptul că influenţele financiare generate de promovarea personalului contractual se realizează cu încadrarea în cheltuielile bugetare aprobate.
(3) În cazul îndeplinirii condiţiei prevăzute la alin. (2), structurile de resurse umane informează şeful ierarhic al personalului contractual care îndeplineşte condiţiile de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare, în vederea întocmirii referatului de evaluare.
(4) Referatul de evaluare cuprinde elementele prevăzute la art. 41 alin. (9) din Regulamentul-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286/2011, denumit în continuare Regulament și se depune la structura de resurse umane a unităților organizatoare, în condițiile art. 41 alin. (10) din Regulament.
(5) Structurile de resurse umane, în baza referatelor de evaluare formulează propuneri privind organizarea examenului de promovare, pe care le supune aprobării șefului unității organizatoare.
Art. 7. - În situația obținerii aprobării privind organizarea examenului de promovare, în condițiile art. 6 alin. (5), structurile de resurse umane informează personalul contractual cu privire la acest aspect și eliberează acestuia, la cerere, o adeverinţă privind îndeplinirea condițiilor pentru participarea la examenul de promovare.
Art. 8. - (1) Anunţurile privind examenul de promovare se afişează la sediul unităţii organizatoare şi se publică prin grija structurilor de resurse umane, cu cel puţin 10 zile lucrătoare înainte de data desfăşurării acestuia, pe pagina de internet a unității organizatoare sau a structurii ierarhic superioare.
(2) Anunţul prevăzut la alin. (1) cuprinde obligatoriu următoarele elemente:
a) data, ora şi locul desfăşurării examenului;
b) bibliografia şi tematica de examen;
c) modalitatea de desfăşurare a examenului;
d) posturile pentru care se organizează examenul de promovare, cu specificarea gradului profesional sau a treptei profesionale, precum şi structurile în cadrul cărora se află aceste posturi;
e) condiţiile de participare la examenul de promovare.
Art. 9. - (1) Cu cel puţin 20 de zile lucrătoare înaintea desfăşurării examenului de promovare, prin dispoziţie/ordin a/al conducătorului unităţii organizatoare, pe baza propunerilor din referatele de evaluare, se constituie comisia de examinare şi comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(2) Comisiile prevăzute la alin. (1) sunt formate din câte 3 membri, dintre care 2 membri din cadrul unităţii organizatoare şi un membru desemnat de sindicatul reprezentativ sau, după caz, un reprezentant al salariaţilor. Membrii comisiei de examinare nu pot fi și membrii în comisia de soluţionare a contestaţiilor.
(3) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă experienţa şi cunoştinţele necesare în domeniul de activitate al postului în care se face promovarea.
(4) Preşedintele comisiei de examinare, respectiv al comisiei de soluţionare a contestaţiilor se desemnează din rândul membrilor acestora, prin actul administrativ de constituire a comisiilor.
(5) Fiecare comisie de examinare, respectiv fiecare comisie de soluţionare a contestaţiilor are un secretar, numit prin actul prevăzut la alin. (1). Secretarul comisiei de examinare poate fi şi secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
(6) Secretariatul comisiei de examinare şi secretariatul comisiei de soluţionare a contestaţiilor se asigură, de regulă, de către o persoană din cadrul structurile de resurse umane a unităţii organizatoare a examenului, aceasta neavând calitatea de membru al comisiei.
Art. 10. - (1) În situaţia în care în unitatea organizatoare nu există personal care să îndeplinească condiţiile prevăzute la art. 9, aceasta poate solicita desemnarea de membri/secretari în comisia de examinare şi/sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor din cadrul altor structuri ale MAI, de regulă, de la eşalonul superior sau din cadrul altor structuri din afara MAI.
(2) Membrii comisiei de examinare şi/sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor pot fi desemnaţi din rândul personalului militar, poliţiştilor şi personalului contractual din MAI.
Art. 11. - Şeful structurii de resurse umane din unitatea organizatoare va efectua un instructaj cu privire la atribuţiile ce revin personalului desemnat să facă parte din comisia/comisiile de examinare, respectiv comisia/comisiile de soluţionare a contestaţiilor.
Art. 12. – Membrii în comisia de examinare sau în comisia de soluţionare a contestaţiilor nu pot fi desemnați din rândul persoanelor care:
a) au relaţii cu caracter patrimonial cu oricare dintre candidaţi sau interesele patrimoniale ale sale ori ale soţului sau soţiei pot afecta imparţialitatea şi obiectivitatea evaluării;
b) au calitatea de soţ, soţie, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre candidaţi ori cu un alt membru al comisiei de examinare sau al comisiei de soluţionare a contestaţiilor.
c) sunt sub efectul unei sancțiuni disciplinare.
Art. 13. - (1) Situaţiile prevăzute la art. 12 se sesizează de persoana în cauză, de oricare dintre candidaţi sau de orice altă persoană interesată, în orice moment al organizării şi desfăşurării examenului de promovare.
(2) Membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să informeze în scris, cu celeritate, persoanele care i-au desemnat cu privire la intervenirea oricărei situaţii prevăzute la art. 12. În aceste cazuri, membrii comisiei de examinare şi ai comisiei de soluţionare a contestaţiilor au obligaţia să se abţină de la participarea ori de la luarea vreunei decizii cu privire la examenul în cadrul căruia a intervenit conflictul de interese.
(3) În cazul constatării existenţei unei situaţii de conflict de interese, actul administrativ de constituire a comisiei se modifică în mod corespunzător, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data constatării, prin înlocuirea membrului aflat în respectiva situaţie.
(4) În cazul în care situaţia de conflict de interese se constată ulterior desfăşurării uneia dintre etapele examenului, procedura de desfăşurare a examenului se reia, fiind constituită în acest scop o nouă comisie, cu o nouă componenţă.
Art. 14. - (1) Examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise sau a unei probe practice, după caz.
(2) Proba practică se susţine în cazul funcţiilor de personal contractual la care este necesară verificarea abilităţilor practice. Pentru stabilirea probei practice, comisia de examinare poate consulta șeful structurii în care îşi desfăşoară activitatea persoana care îndeplineşte condiţiile de promovare.
Art. 15. - Comisia de examinare are următoarele atribuţii principale:
a) elaborează bibliografia şi tematica de examen, pe baza propunerilor din referatele de evaluare;
b) stabileşte proba de examen;
c) stabileşte ponderea din nota finală a fiecărui criteriu de evaluare a candidatului;
d) selectează dosarele candidaţilor;
e) stabileşte subiectele pentru proba scrisă sau, după caz, planul probei practice, precum şi baremul de punctare;
g) notează proba scrisă sau, după caz, proba practică;
h) verifică și semnează procesele-verbale redactate de secretarul comisiei;
i) stabileşte dacă respectivul candidat este declarat "admis" sau "respins" la examenul de promovare în gradul profesional sau în treapta profesională imediat superior/superioară;
j) transmite secretarului comisiei rezultatele selecţiei dosarelor şi ale examenului, cu menţiunea "admis"/"respins", pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 16. - Comisia de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la selecţia dosarelor;
b) soluţionează contestaţiile depuse de candidaţi cu privire la rezultatul final al examenului de promovare;
c) transmite secretarului comisiei rezultatele contestaţiilor pentru a fi comunicate candidaţilor.
Art. 17. - Secretarul comisiei de examinare are următoarele atribuţii principale:
a) centralizează dosarele de înscriere a candidaţilor şi le prezintă spre analiză comisiei de examinare;
b) convoacă membrii comisiei de examinare la data programată a se desfăşura examenul de promovare sau ori de câte ori este necesar, la solicitarea preşedintelui comisiei;
c) întocmeşte procesul-verbal al selecţiei dosarelor şi cel de desfăşurare a examenului de promovare;
d) asigură transmiterea către candidaţi a rezultatelor selecţiei dosarelor şi, după caz, ale examenului de promovare, prin afişarea acestora la sediul unității unde se desfăşoară examenul de promovare şi pe pagina de internet a acesteia, după caz.
Art. 18. - Secretarul comisiei de soluţionare a contestaţiilor are următoarele atribuţii principale:
a) primeşte de la secretariatul unităţii organizatoare contestaţiile depuse şi le prezintă spre analiză comisiei de soluţionare a contestaţiilor;
b) preia de la secretarul comisiei de examinare documentele necesare soluţionării contestaţiilor depuse;
c) convoacă membrii comisiei de soluţionare a contestaţiilor, la solicitarea preşedintelui comisiei, prezentându-le spre analiză contestaţiile depuse, împreună cu documentele necesare soluţionării acestora;
d) întocmeşte procesul-verbal privind soluţionarea contestaţiilor;
e) asigură transmiterea rezultatelor contestaţiilor candidaţilor, prin afişarea acestora la sediul unității unde se desfăşoară examenul de promovare şi pe pagina de internet a acesteia, precum şi, după caz, secretarului comisiei de examinare.
Art. 19. - (1) În vederea participării la examen, cu cel puţin 5 zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru proba scrisă sau, după caz, pentru proba practică, candidaţii depun la locul stabilit în anunţul privind organizarea examenului de promovare un dosar de înscriere care va cuprinde următoarele documente:
a) cererea de înscriere la examenul de promovare;
b) adeverinţa prevăzută la art. 7.
(2) Comisia de examinare solicită structurii de resurse umane a unității organizatoare referatul de evaluare prevăzut la art. 3 alin. (3).
(3) În termen de cel mult două zile lucrătoare de la data expirării termenului de depunere a dosarelor, comisia de examinare are obligaţia de a selecta dosarele de înscriere a candidaților care îndeplinesc condiţiile de participare la examenul de promovare și a propunerilor din referatul de evaluare.
(4) Rezultatele selecţiei dosarelor de înscriere se afişează de către secretarul comisiei de examinare, cu menţiunea "admis"/"respins", însoţită de motivul respingerii dosarului, la sediul unităţii organizatoare, în termenul prevăzut la alin. (3).
(5) În termen de o zi lucrătoare de la data afişării rezultatelor selecţiei dosarelor, candidaţii pot depune contestaţii la secretariatul unităţii organizatoare, care se soluţionează de către comisia de soluţionare a contestaţiilor în termen de cel mult o zi lucrătoare de la înregistrarea acestora.
Art. 20. -  (1) Stabilirea subiectelor, modul de desfășurare a examenelor  de promovare, notarea candidaților și soluționarea contestațiilor candidaţilor nemulţumiţi de rezultatul obţinut se realizează în condițiile stabilite de art. 44 alin. (3) - (6) și art. 45 din Regulament, cu modificările și completările ulterioare.
(2) Candidații nemulţumiți de modul de soluţionare a contestaţiei se pot adresa instanţei de contencios administrativ, în condiţiile legii.
21. - (1) Pentru fiecare examen de promovare se întocmeşte un dosar cu următorul conţinut:
a) referatele de evaluare întocmite de șefii ierarhici;
b) documentele din care rezultă că există fonduri bugetare disponibile pentru asigurarea drepturilor salariale ale personalului ce urmează a fi promovat;
c) acte administrative de constituire a comisiilor de examinare şi de soluţionare a contestaţiilor;
d) documente privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare;
e) lucrările candidaţilor, în situaţia în care examenul de promovare constă în susţinerea unei probe scrise și borderourile de notare.
(2) Dosarul menţionat la alin. (1) se păstrează 2 ani la structura de resurse umane implicată în organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare, urmând a fi arhivat ulterior, în condiţiile legii.
(3) În dosarul personal al salariatului promovat vor fi incluse, după încheierea examenului de promovare, copii ale documentelor care atestă desfăşurarea examenului.

Capitolul III
Promovarea personalului contractual într-o funcție de conducere

Art. 22. - Promovarea personalului contractual într-o funcţie de conducere se face pe un post vacant cu respectarea prevederilor art. 1 - 40 din Regulament.
Art. 23. - (1) Candidaţii înscrişi la concurs pentru ocuparea funcţiilor contractuale de conducere trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute la art. 3 din Regulament, precum și următoarele condiţii de vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei:
a) şef birou - 1 an;
b) şef serviciu - 2 ani;
c) director adjunct - 3 ani;
d) director - 3 ani;
e) director general adjunct - 3 ani;
f) director general - 3 ani;
g) şef departament - 5 ani.
(2) Pentru ocuparea funcţiilor de conducere se pot stabili și condiţii specifice care să ateste experienţa în domeniu a candidaților, precum şi capacitatea de organizare a activității și de a lua decizii.
24. - (1) La concursurile pentru ocuparea funcţiilor de conducere prin promovarea din rândul specialiştilor încadraţi pe funcţii de execuţie se pot avea în vedere şi următoarele elemente de apreciere:
a) rezultatele obţinute de candidaţi în activitatea desfăşurată până la data concursului;
b) calităţile de organizator şi conducător al unor lucrări sau activităţi;
c) capacitatea de a lua decizii.
(2) Promovarea în funcţiile de conducere de director general, director, respectiv de director general adjunct, director adjunct şi asimilate acestora se face prin concurs din rândul specialiştilor care se încadrează în gradul profesional IA, I sau II, cu respectarea condiţiilor de vechime prevăzute la art. 23 alin. (1). 

Capitolul IV
Promovarea personalului contractual
într-o funcție pentru care este prevăzut un nivel de studii superior

   Art. 25. – Promovarea într-o funcţie pentru care este prevăzut un nivel de studii superior se face în condițiile art. 41 alin. (4) – (6) din Regulament și ale prezentei proceduri, numai în situaţia în care o astfel de funcţie este prevăzută în statul de organizare al unităţii ori există posibilitatea transformării acesteia într-o funcţie prevăzută cu studii superioare cu aprobarea ordonatorului principal de credite în limitele bugetare stabilite şi dacă specialitatea postului impune un nivel de studii superior.

Capitolul V
Promovarea personalului contractual debutant

Art. 26. – Promovarea persoanelor încadrate în funcţii contractuale de debutant se face în condițiile art. 451 din Regulament.

Capitolul VI
Dispoziții finale

Art. 27. - (1) Încadrarea în noua funcţie se face începând cu prima zi a lunii următoare celei în care a avut loc examenul de promovare.
(2) Dacă promovarea se realizează prin transformarea postului, fişa de post se modifică şi se completează cu noi atribuţii.

 

 

ORDINUL

 VICEPRIM-MINISTRULUI PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ
MINISTRUL AFACERILOR INTERNE

Nr. _____________ din ___ .___2015

pentru  modificarea şi completarea Ordinului ministrului afacerilor internelor nr. 90/2013 privind constituirea Comisiei de Dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne

În temeiul art.7 alin.(5) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne, aprobată cu modificări prin Legea nr.15/2008, cu modificările şi completările ulterioare,
              Viceprim-ministru pentru securitate naţională, ministrul afacerilor interne,
emite următorul
   ORDIN:
Art. I - Ordinul ministrului afacerilor interne nr.90/2013 privind constituirea Comisiei de Dialog social la nivelul Ministerului Afacerilor Interne, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 404 din 04 iulie 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

  • În Anexa nr. 1, litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, punctele 1,4,7,8,9 şi 10 se abrogă.
  • În Anexa nr. 1, litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, după punctul 10 se introduce un nou punct, pct. 11, cu următorul conţinut: ,,11. Confederația Patronală «CONCORDIA» – C.P.C”.
  • În Anexa nr. 2, litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”,  punctele 1,4,7,8,9 şi 10 se abrogă.
  • În Anexa nr. 2, litera B - „Reprezentanţii desemnaţi ai următoarelor confederaţii patronale”, după punctul 10 se introduce un nou pct. 11, cu următorul conţinut: „11. Confederația Patronală «CONCORDIA» – C.P.C”.
    Art. II - Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

 Viceprim-ministru pentru securitate naţională,
 ministrul afacerilor interne

Gabriel OPREA

             AVIZAT                                                              AVIZAT
Consilier al ministrului                                          Consilier al ministrului

Maria-Cristina MANDA                                      Mircea LEVANOVICI

 

AVIZAT PENTRU LEGALITATE
Director general D.G.J.
Chestor de poliţie

Petru ŢĂGOREAN 
 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
orange Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.