Sindicatul National al Agentilor de Politie
Home Comunicate Viziune SNAP Obiective SNAP Organe de conducere Acte normative Abuzuri Adeziune Contact
AFILIAT LA FEDERATIA SINDICATELOR DEMOCRATICE A POLITISTILOR DIN ROMANIA
"ALEXANDRU IOAN CUZA"
DIN CADRUL BLOCULUI NATIONAL SINDICAL
acte normative
 
ORDIN nr. 69 din 28 aprilie 2009 pentru aprobarea Ghidului carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

EMITENT: MINISTERUL ADMINISTRATIEI SI INTERNELOR
PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 312 din 12 mai 2009

Avand in vedere prevederile art. 27 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare, in temeiul dispozitiilor art. 7 alin. (4) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 30/2007 privind organizarea si functionarea Ministerului Administratiei si Internelor, aprobata cu modificari prin Legea nr. 15/2008 , cu modificarile ulterioare,

viceprim-ministrul, ministrul administratiei si internelor, emite urmatorul ordin:

ART. 1
Se aproba Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 2
Prezentul ordin intra in vigoare in termen de 30 de zile de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Viceprim-ministru, ministrul administratiei si internelor, Dan Nica

Bucuresti, 28 aprilie 2009.
Nr. 69.

ANEXA

GHIDUL carierei politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor

CAP. I
Dispozitii generale

ART. 1

(1) Cariera politistilor si cadrelor militare din Ministerul Administratiei si Internelor, denumit in continuare MAI, cuprinde ansamblul situatiilor juridice si efectele produse, care intervin de la data nasterii raportului de serviciu pana in momentul incetarii acestui raport, potrivit actelor normative in vigoare si optiunilor individuale, in functie de nevoile institutiei, cunostintele, aptitudinile, abilitatile, experienta si motivatiile profesionale si personale.
(2) Ghidul carierei politistilor si cadrelor militare din MAI, denumit in continuare ghid, stabileste modalitati si reguli de evolutie in cariera profesionala pentru ofiterii si agentii de politie, precum si pentru ofiterii, maistrii militari si subofiterii din MAI.

ART. 2

(1) In sensul prezentului ghid, termenii de mai jos se utilizeaza cu urmatorul inteles:
a) managementul carierei reprezinta ansamblul activitatilor desfasurate de catre MAI in vederea asigurarii planificarii si dezvoltarii carierei profesionale a politistilor si cadrelor militare;
b) planificarea carierei este activitatea desfasurata individual de catre fiecare politist si cadru militar in vederea dezvoltarii propriei cariere profesionale;
c) regulile de evolutie in cariera reprezinta conditiile minime obligatorii stabilite de catre MAI prin prezentul ghid pentru intrarea si evolutia in cariera a politistilor si cadrelor militare;
d) specializarea este o modalitate aprofundata de dobandire a cunostintelor si competentelor definitorii pentru un domeniu de studiu - de exemplu, ordine si siguranta publica;
e) profilul de munca reprezinta un domeniu de activitate distinct in cadrul specializarilor - de exemplu, politie de frontiera, politie, jandarmerie, pompieri si protectie civila;
f) specialitatea reprezinta aprofundarea unei specializari sau calificari, pentru care politistul/cadrul militar a dobandit pregatirea necesara exercitarii ocupatiilor specifice MAI - de exemplu, investigatii criminale, politie rutiera, servant-pompieri, pirotehnician;
g) ocupatia reprezinta un ansamblu de activitati, sarcini sau obligatii de serviciu stabilite pentru a fi executate de o persoana.
(2) Prin sintagma specialitatea studiilor absolvite se intelege specializarea si, dupa caz, domeniul de studii sau/si, in cazul studiilor preuniversitare, profilul de studii obtinute ca efect al absolvirii unor forme de invatamant.
(3) In actele normative interne din domeniul managementului resurselor umane, expresia profil de activitate este utilizata cu intelesul de la alin. (1) lit. f).

ART. 3

(1) Regulile generale care stau la baza managementului carierei politistilor si cadrelor militare in MAI vizeaza:
a) numirea in prima functie in structurile MAI;
b) acordarea/avansarea in unele grade profesionale/militare, potrivit legii;
c) schimbarea locului de munca sau/si a profilului de munca si a specialitatii;
d) trecerea pe anumite niveluri ierarhice;
e) trecerea intr-o alta categorie profesionala, precum si in corpul profesional superior;
f) ocuparea unor functii de conducere.
(2) Regulile generale de evolutie in cariera constau, dupa caz, in:
a) absolvirea unor cursuri de cariera;
b) promovarea examenelor de cariera;
c) indeplinirea criteriilor de vechime in anumite functii sau/si specialitati;
d) indeplinirea normelor de performanta profesionala si conduita intr-o anumita perioada de timp.
(3) Politistii si cadrele militare incadrati pe functii a caror exercitare este reglementata prin statute profesionale ori alte prevederi de nivel superior se supun si regulilor de evolutie in cariera stabilite de aceste norme.

ART. 4

(1) Directia generala resurse umane, denumita in continuare DGRU, coordoneaza sistemul general de management al carierei politistilor si cadrelor militare, prin elaborarea cadrului normativ necesar evolutiei in cariera.
(2) Unitatile MAI asigura aplicarea normelor privind managementul carierei personalului.

ART. 5

(1) Cursurile de cariera in MAI sunt urmatoarele:
a) cursuri pentru initierea in cariera;
b) cursuri pentru dezvoltarea carierei.
(2) Examenele de cariera in MAI sunt urmatoarele:
a) examenul in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie;
b) examenul in vederea acordarii gradului militar de general de brigada;
c) examenul in vederea acordarii gradului militar de plutonier adjutant;
d) examenul in vederea acordarii gradului militar de maistru militar clasa I.

CAP. II
Cursuri de cariera

SECTIUNEA 1
Cursurile pentru initierea in cariera

ART. 6

(1) Cursurile pentru initierea in cariera sunt programe de formare profesionala initiala organizate potrivit specificului functiilor/posturilor MAI pentru urmatoarele categorii de personal:
a) specialisti cu studii corespunzatoare cerintelor posturilor incadrati din sursa externa;
b) personalul incadrat din sursa externa in vederea exercitarii ocupatiilor specifice MAI.
(2) Cursurile pentru initierea in cariera se organizeaza pentru personalul prevazut la alin. (1), de regula in perioada de proba/tutela profesionala, fara a depasi termenul de un an de la dobandirea statutului de ofiter de politie/ofiter/agent de politie/subofiter in MAI.
(3) Pentru personalul prevazut la alin. (1), cursurile pentru initierea in cariera au o durata de minimum 13 saptamani la forma de zi.
(4) Examenul de absolvire a cursului pentru initierea in cariera cuprinde urmatoarele probe:
a) proba practica la pregatirea militara/politieneasca specifica inspectoratului general/similar sau/si structurii in care au fost incadrati cursantii, din care in mod obligatoriu trageri cu armamentul;
b) test scris la pregatirea de specialitate;
c) test-grila din legislatia aplicabila inspectoratului general/ similar sau/si structurii in care au fost incadrati cursantii.
(5) Competenta de organizare a cursurilor prevazute la alin. (1) revine:
a) Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publica, sub coordonarea Directiei formare initiala si continua, pentru personalul unitatilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;
b) unitatilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregatire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;
c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, in cazul personalului propriu care isi desfasoara activitatea in specialitati ce nu se regasesc la nivelul unitatilor aparatului central al MAI;
d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a), unitatile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, pot organiza cursurile prevazute la alin. (1) cu avizul Directiei formare initiala si continua.
(7) Planurile cursurilor organizate de unitatile prevazute la alin. (5) lit. b)-d), precum si ale celor organizate in conditiile alin. (6) se supun aprobarii Directiei formare initiala si continua.

SECTIUNEA a 2-a
Cursurile pentru dezvoltarea carierei

ART. 7

(1) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt programe de formare profesionala continua care dau dreptul absolventilor acestora de a ocupa unele categorii de functii sau posturi si de a inainta in/de a li se acorda unele grade profesionale/militare, potrivit actelor normative in vigoare.
(2) Cursurile pentru dezvoltarea carierei sunt:
a) cursuri de capacitate profesionala, cursuri de capacitate si cursuri de perfectionare in specialitate pentru obtinerea/ acordarea unor grade profesionale/militare;
b) cursuri pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca;
c) alte cursuri necesare indeplinirii atributiilor postului sau evolutiei in cariera in cadrul institutiei, cum sunt cursurile de specialitate, cursurile de perfectionare, cursurile de management etc.
(3) Cursurile in vederea obtinerii calitatii de conductor animale de serviciu constituie cursuri de specialitate, in sensul prevederilor alin. (2) lit. c).

ART. 8

(1) Cursurile de capacitate profesionala/capacitate si de perfectionare in specialitate pentru obtinerea/acordarea unor grade profesionale/militare, potrivit legii, sunt urmatoarele:
a) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de comisar-sef de politie;
b) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de subcomisar de politie;
c) cursul de capacitate profesionala in vederea obtinerii gradului profesional de agent-sef de politie;
d) cursul de capacitate in vederea acordarii gradului de colonel/comandor;
e) cursul de perfectionare in specialitate in vederea acordarii gradului de maior/locotenent-comandor.
(2) In baza aprobarii acordate in conformitate cu prevederile anexei la prezentul ghid, se excepteaza de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate, prevazute la alin. (1) lit. a), b) si d), ofiterii care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzatoare cerintelor postului, precum si cei care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participarii la cursurile de perfectionare in specialitate prevazute la alin. (1) lit. e), ofiterii cadre militare trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior in una dintre specializarile corespunzatoare cerintelor postului.
(3) Agentii de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor sunt exceptati de la obligativitatea participarii la cursurile prevazute la alin. (1) lit. c).
(4) La examenele de admitere la cursurile prevazute la alin. (1) pot participa politistii si cadrele militare care indeplinesc in mod cumulativ urmatoarele conditii:
a) sunt propusi de inspectoratul general/similar sau, dupa caz, unitatea din care provin;
b) au fost evaluati cu calificative care le permit obtinerea/acordarea gradelor profesionale/gradelor militare urmatoare.
(5) Competenta de organizare a cursurilor prevazute la alin. (1) revine:
a) Academiei de Politie "Alexandru Ioan Cuza", prin Institutul de Studii pentru Ordine Publica, sub coordonarea Directiei formare initiala si continua, pentru personalul unitatilor aparatului central al MAI si cel al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;
b) unitatilor aparatului central al MAI si celui al institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, cu structuri proprii de management resurse umane/pregatire pentru personalul propriu, precum si pentru ofiterii care isi desfasoara activitatea in specialitatile pe care acestea le coordoneaza functional;
c) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, in cazul personalului propriu care isi desfasoara activitatea in specialitati ce nu se regasesc la nivelul unitatilor aparatului central al ministerului;
d) inspectoratelor generale/institutiilor si structurilor aflate in subordinea/coordonarea MAI, pentru agentii/subofiterii din subordine, indiferent de specialitate.
(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5) lit. a), unitatile aparatului central al MAI, institutiile si structurile aflate in subordinea/coordonarea MAI, fara structuri proprii de management resurse umane/pregatire, pot organiza cursurile prevazute la alin. (1) cu avizul Directiei formare initiala si continua.
(7) Cursurile prevazute la alin. (1) se desfasoara la forma de zi, in sistem compact, si au durata de doua saptamani.
(8) Prin exceptie de la prevederile alin. (7), cursurile prevazute la alin. (1) se pot organiza si in sistem la distanta, pe durata a 3 saptamani. Ultimele doua zile ale activitatii se aloca examenului de absolvire, intr-o institutie de invatamant din structura MAI.
(9) Pentru situatia prevazuta la alin. (8), selectia personalului pentru participarea la cursuri se realizeaza prin analiza de catre structurile de management resurse umane ale unitatilor cu competenta in organizarea acestora a indeplinirii de catre candidati a criteriilor si conditiilor legale.
(10) Planurile cursurilor organizate de unitatile prevazute la alin. (5) lit. b)-d), precum si ale celor organizate in conditiile alin. (6) se supun aprobarii Directiei formare initiala si continua.

ART. 9

(1) Cursurile pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca se organizeaza in vederea dobandirii competentelor specifice indeplinirii atributiilor noului post.
(2) Cursurile prevazute la alin. (1) se pot desfasura prin programe de pregatire compacte sau modulare, la forma de zi, cu frecventa redusa ori la distanta.
(3) Competenta de organizare a cursurilor pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca revine:
a) unitatilor aparatului central al MAI sau subordonate acestora, pentru specialitatile si profilurile de munca pe care le coordoneaza;
b) unitatilor din subordinea MAI, inspectoratelor generale/similare, pentru specialitatile si profilurile de munca ce nu se afla in coordonarea unitatilor prevazute la lit. a).
(4) Durata cursurilor prevazute la alin. (1) nu poate fi mai mica de doua saptamani la forma de zi, majorata in mod corespunzator prin planul de invatamant pentru celelalte forme de invatamant, respectiv cu frecventa redusa ori la distanta.
(5) Modalitatea de desfasurare a cursurilor se adopta prin dispozitia sefilor structurilor prevazute la alin. (3).
(6) Trimiterea la cursurile pentru schimbarea specialitatii/profilului de munca se face in termen de cel mult 6 luni de la numirea in noua functie.
(7) In termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ghid, structurile prevazute la alin. (3) propun spre aprobare Directiei formare initiala si continua cursurile de schimbare a specialitatii pe care le organizeaza.
(8) Fiecare structura organizatoare informeaza DGRU prin Directia formare initiala si continua, in luna iunie si in cadrul raportului de evaluare anuala a pregatirii continue a personalului, cu privire la cursurile organizate potrivit alin. (1).

ART. 10

Pentru politistii si cadrele militare din MAI, cererea de participare la concursurile de admitere organizate de Colegiul National de Afaceri Interne, Colegiul National de Aparare si Colegiul Superior de Securitate Nationala se aproba exclusiv de ministrul administratiei si internelor, la propunerea inspectoratelor generale/similare sau, dupa caz, a unitatilor aparatului central al MAI.

ART. 11

(1) Modalitatea de desfasurare a cursurilor prevazute la art. 7 alin. (2) lit. c) se stabileste prin dispozitie a sefului/comandantului unitatii organizatoare, cu avizul Directiei formare initiala si continua.
(2) In situatia in care numarul candidatilor pentru participarea la cursurile prevazute la alin. (1) este mai mic sau egal cu numarul locurilor stabilite seriei respective, admiterea se realizeaza fara organizarea examenului.
(3) La examenul de admitere organizat in conditiile alin. (1) se pot prezenta politistii si cadrele militare care sunt propusi de inspectoratele generale/similare sau, dupa caz, unitatile din care provin.
(4) Pentru participarea la cursurile prevazute la alin. (1), care nu pot avea o durata mai mica de doua saptamani, politistii si cadrele militare intocmesc rapoarte personale pe care le inainteaza, prin structurile de resurse umane/formare initiala si continua, sefilor/comandantilor de unitati.
(5) Examenele de absolvire a cursurilor prevazute la alin. (1) pot fi sustinute numai in situatia frecventarii a cel putin 80% din orele afectate fiecarei discipline din planul de invatamant.
(6) In situatia in care politistii/cadrele militare declarati/ declarate "ADMIS" nu pot participa la curs sau nu pot sustine examenul de absolvire din motive temeinic justificate, pot fi inmatriculati la inceputul uneia dintre seriile urmatoare cu aprobarea unitatilor organizatoare, respectiv pot participa la examenul de absolvire, dar nu mai tarziu de 2 ani de la data inceperii cursului initial.
(7) Pentru situatiile prevazute la alin. (6), numarul de locuri afectate seriei respective se suplimenteaza in mod corespunzator.

ART. 12

Fraudele dovedite pe timpul desfasurarii probelor de examen atrag eliminarea din examen a celor in cauza, despre asemenea fapte fiind informati si sefii/comandantii unitatilor din care provin candidatii/cursantii, pentru dispunerea masurilor disciplinare, potrivit legii.

CAP. III
Examene de cariera

ART. 13

(1) Promovarea examenelor de cariera organizate in MAI permite obtinerea/acordarea, in conditiile legii, a gradului profesional de chestor de politie, a gradului de general de brigada, respectiv a gradului de plutonier adjutant si a gradului de maistru militar clasa I.
(2) Examenele in vederea acordarii gradului de maistru militar clasa I si a gradului de plutonier adjutant, precum si pentru trecerea in corpul maistrilor militari se organizeaza de catre inspectoratele generale/similare pentru personalul propriu, respectiv de catre Institutul de Studii pentru Ordine Publica pentru personalul Comenduirii Garnizoanei.

ART. 14

(1) Pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie, respectiv acordarea gradului de general de brigada, candidatii trebuie sa promoveze examenul organizat in acest scop. Pot participa la examen comisarii-sefi de politie, respectiv coloneii care indeplinesc criteriile prevazute de actele normative in vigoare.
(2) Potrivit legislatiei in vigoare, sunt exceptati de la examenul organizat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie comisarii-sefi de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului. Procedura de analiza a corespunderii titlului stiintific de doctor la cerintele postului este prevazuta in anexa.

ART. 15

(1) Examenul in vederea obtinerii/acordarii gradului profesional de chestor de politie, respectiv, gradului de general de brigada se organizeaza, de regula, anual.
(2) Comisia de examen se constituie prin ordin al ministrului administratiei si internelor, la propunerea DGRU, cu cel putin 30 de zile inaintea sustinerii examenului.
(3) Comisia prevazuta la alin. (2) se compune dintr-un numar impar de persoane, astfel:
a) presedinte - o persoana din conducerea MAI sau, dupa caz, a inspectoratelor generale/similare;
b) membri - persoane cu experienta in profilurile de munca ale candidatilor din unitatile aparatului central al MAI sau inspectoratelor generale/similare.
(4) Secretarul comisiei prevazute la alin. (2) se asigura de DGRU si nu este membru al comisiei.
(5) Comisia prevazuta la alin. (2) este alcatuita din persoane care au cel putin gradul profesional/militar de chestor de politie/general de brigada.
(6) Locul si termenele in care se desfasoara diferitele activitati in cadrul examenului se stabilesc de presedintele comisiei si se comunica in scris tuturor candidatilor.

ART. 16

(1) Probele din cadrul examenelor pentru obtinerea gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigada sunt urmatoarele:
a) interviu structurat pe probleme din domeniul securitatii nationale si ordinii publice;
b) lucrare scrisa in specialitatea postului.
(2) Tematicile interviului structurat prevazut la alin. (1) lit. a) se intocmesc de catre Directia formare initiala si continua, se aproba de directorul general al DGRU si se difuzeaza in unitati pana la data de 1 august a anului in curs, pentru anul urmator.
(3) Tema lucrarii scrise prevazute la alin. (1) lit. b), precum si indrumatorul stiintific al acesteia se propun de candidat si se aproba de presedintele comisiei.
(4) Lucrarea scrisa prevazuta la alin. (1) lit. b) se depune de candidati la secretariatul comisiei de examen cu cel putin 5 zile lucratoare inaintea desfasurarii examenului.

ART. 17

(1) Evaluarea candidatilor la examenul desfasurat in vederea obtinerii gradului profesional de chestor de politie si pentru acordarea gradului militar de general de brigada se face cu note de la 10 - maxim - la 1 - minim, astfel:
a) nota finala a fiecarei probe de examen se calculeaza ca medie aritmetica a notelor acordate de fiecare membru al comisiei, cu doua zecimale, fara rotunjire;
b) media generala se calculeaza ca medie aritmetica a notelor finale obtinute la fiecare proba de examen, cu doua zecimale, fara rotunjire.
(2) In cazul in care, dupa verificarea lucrarii scrise, diferenta dintre notele acordate este mai mare de un punct, lucrarea se reverifica in prezenta tuturor membrilor comisiei de catre presedintele comisiei, care hotaraste nota finala definitiva.
(3) Pentru a fi declarat "REUSIT" la examen, candidatul trebuie sa obtina la fiecare proba minimum nota 7,00 si media generala de minimum 8,00.
(4) Candidatii pot contesta numai notele la propriile lucrari. Rezultatele obtinute la interviul structurat pe probleme din domeniul securitatii nationale si ordinii publice nu pot fi contestate.
(5) Contestatiile se depun in scris la secretarul comisiei, in termen de cel mult 24 de ore de la anuntarea rezultatelor, si se solutioneaza in termen de 24 de ore de la depunerea acestora.
(6) Contestatiile se solutioneaza in plenul comisiei de examen, iar hotararea acesteia este definitiva.

CAP. IV
Reguli de evolutie in cariera politistilor si cadrelor militare

ART. 18

(1) La absolvirea institutiilor de formare profesionala initiala ale MAI, absolventii nu pot fi repartizati si/sau incadrati in unitati ale aparatului central al MAI sau in unitati ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare.
(2) Pentru a ocupa o functie in unitati ale aparatului central al MAI sau in unitati ale aparatului central al inspectoratelor generale/similare, ofiterii de politie trebuie sa aiba gradul profesional minim de inspector de politie, iar ofiterii cadre militare, gradul militar minim de locotenent, agentii de politie, gradul profesional minim de agent principal de politie, iar subofiterii, gradul militar minim de plutonier.
(3) Fac exceptie de la prevederile alin. (2) absolventii institutiilor de invatamant din sistemul de aparare, ordine publica si siguranta nationala, altele de cat cele prevazute la alin. (1), care au fost formati la solicitarea expresa a unitatilor aparatului central al MAI sau a unitatilor aparatului central al inspectoratelor generale/similare.

ART. 19

(1) Posturile de conducere vacante se ocupa prin examen sau concurs, in functie de situatie, de catre politistii si cadrele militare care indeplinesc conditiile stabilite la art. 20-23, dupa caz.
(2) Politistii si cadrele militare care din motive neimputabile au fost eliberati din functia de conducere pot ocupa, cu acordul lor, o functie de conducere vacanta prevazuta cu un coeficient de ierarhizare egal sau inferior celei detinute anterior, numai daca indeplinesc conditiile stabilite la art. 20-23, dupa caz, si nu au fost intre timp numiti intr-o alta functie.

ART. 20

(1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de inspector general si inspector general adjunct/similare al/ale inspectoratului general/similar, director general si director general adjunct/similare din cadrul aparatului central al MAI, al inspectoratului general/similare sau al Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti, director si director adjunct/similare din cadrul unitatilor aparatului central al MAI si subordonate/aflate in coordonarea MAI sunt urmatoarele:
a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;
b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;
c) sa aiba 7 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 privind Statutul politistului, cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 privind Statutul cadrelor militare, cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;
f) sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin "Foarte bun" la evaluarea profesionala individuala/aprecierea de serviciu;
g) sa aiba 5 ani vechime in functii de conducere in unitati ale MAI.
(2) In fisa postului nu pot fi stabilite conditii de vechime in functii de conducere superioare celor prevazute la alin. (1) lit. g).

ART. 21

(1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de inspector-sef si inspector-sef adjunct/similare din inspectoratele judetene de politie, politie de frontiera, jandarmi, pentru situatii de urgenta si al municipiului Bucuresti, precum si de sef politie si adjunct sef politie municipiu, director/similare si director adjunct/similare din cadrul inspectoratelor generale/similare, sef unitate si loctiitor sef unitate, comandant unitate si loctiitor comandant unitate/similare sunt urmatoarele:
a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;
b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;
c) sa aiba 5 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;
f) sa fi obtinut in ultimii 3 ani calificativul de cel putin "Foarte bun" la evaluarea de serviciu/aprecierea profesionala individuala;
g) sa aiba 3 ani vechime in functii de conducere in unitati ale MAI.
(2) In fisa postului nu pot fi stabilite conditii de vechime in functii de conducere superioare celor prevazute la alin. (1) lit. g).

ART. 22

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de sef serviciu/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si a celor de sef politie oras si adjunct sef politie oras sunt urmatoarele:
a) sa fi absolvit studii de masterat sau studii postuniversitare in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei sau in domeniul management;
b) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;
c) sa aiba 3 ani vechime in specialitatea structurii pentru care se organizeaza examen/concurs;
d) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
e) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare;
f) sa nu se afle in curs de urmarire penala;
g) sa fi obtinut in ultimii 2 ani calificativul de cel putin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesionala individuala.

ART. 23

(1) Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de sef birou/similare de la toate nivelurile ierarhice, precum si pentru ocuparea tuturor functiilor pentru care agentii de politie beneficiaza de indemnizatie de conducere sunt urmatoarele:
a) sa indeplineasca cerintele specifice din fisa postului;
b) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea structurii pentru care se organizeaza examen/concurs;
c) sa aiba 2 ani vechime in specialitatea studiilor necesare exercitarii functiei;
d) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare;
e) sa nu se afle in curs de urmarire penala;
f) sa fi obtinut in ultimii 2 ani calificativul de cel putin "Foarte bun" la evaluarea/aprecierea profesionala individuala.
(2) Exceptiile de la conditiile stabilite la alin. (1) lit. b) si c) sunt reprezentate de functiile de sef birou, daca unitatea nu are prevazuta o functie de ofiter de executie in domeniu.

ART. 24

Conditiile minime obligatorii cumulative pentru participarea agentilor de politie la concursul pentru trecerea in corpul ofiterilor de politie, precum si a subofiterilor si maistrilor militari la concursul pentru trecerea in corpul ofiterilor sunt:
a) sa indeplineasca cerintele de acces in corpul ofiterilor de politie/ofiterilor stabilite de actele normative in vigoare;
b) agentii de politie, subofiterii si maistrii militari sa aiba vechime in corpul din care provin de minimum 5 ani;
c) sa nu fie sub efectul unei sanctiuni disciplinare si sa nu fie pusi la dispozitie in conditiile art. 65 din Legea nr. 360/2002 , cu modificarile si completarile ulterioare, sau, dupa caz, ale art. 89 din Legea nr. 80/1995 , cu modificarile si completarile ulterioare;
d) sa nu se afle in curs de urmarire penala;
e) sa fi obtinut la ultimele doua evaluari anuale/aprecieri de serviciu calificativul de cel putin "Foarte bun".

ART. 25

(1) Pentru a participa la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii unei functii de conducere vacante, politistii si cadrele militare trebuie sa fie declarati/declarate "apt medical" si "apt" la testarea psihologica organizata in acest scop.
(2) Nu pot participa la examenul/concursul organizat in vederea ocuparii functiilor de conducere vacante sau, dupa caz, nu pot fi imputerniciti sa asigure indeplinirea atributiilor functiilor prevazute cu indemnizatie de conducere/comanda politistii si cadrele militare aflate in perioada de tutela profesionala.

ART. 26

Functiile similare la care se face referire in prezentul ghid se stabilesc de catre inspectoratele generale/similare si unitatile aparatului central al MAI, in raport cu nivelul de salarizare si ierarhic al posturilor, si se comunica DGRU in termen de 90 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ghid.

CAP. V
Dispozitii finale si tranzitorii

ART. 27

(1) Prin dispozitie a directorului Directiei formare initiala si continua, avizata de directorul general al DGRU, cu consultarea inspectoratelor generale/similare, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentului ghid se stabilesc lista specialitatilor MAI, precum si cursurile necesare pentru exercitarea acestora.
(2) Pana la intrarea in vigoare a prezentului ghid, prin dispozitii ale directorului Directiei formare initiala si continua se stabilesc, in conditiile legii:
a) Regulamentul-cadru privind organizarea si functionarea comisiilor de examen, respectiv a comisiilor de solutionare a contestatiilor;
b) structura cursurilor de cariera.

ART. 28

Unitatile in beneficiul carora se organizeaza cursurile pentru initiere in cariera, de capacitate profesionala/capacitate si de perfectionare in specialitate pentru obtinerea/acordarea unor grade profesionale/militare au obligatia, la cererea unitatilor organizatoare, de a nominaliza specialisti care sa participe la activitatile de formare si in componenta comisiilor la examenele de admitere/absolvire.

ART. 29

(1) Personalul detasat in afara MAI sau suspendat din functie pentru un interval mai mare de un an, la incetarea detasarii/suspendarii, in functie de situatia concreta:
a) participa la un curs de schimbare a specialitatii/profilului de munca, organizat in conditiile prezentului ghid, daca este numit intr-o functie care solicita o noua specialitate/profil de munca;
b) intra intr-o perioada de readaptare profesionala, daca revine pe o functie de aceeasi specialitate cu cea detinuta anterior detasarii/suspendarii.
(2) Perioada de readaptare profesionala are o durata de 2-4 saptamani si se organizeaza la locul de munca in baza unui program de readaptare profesionala, in scopul actualizarii cunostintelor de specialitate.

ART. 30

(1) Personalul incadrat din sursa externa in intervalul 24 august 2002-31 decembrie 2004 si care nu a absolvit cursul pentru initierea in cariera parcurge, pe baza planificarii unitatilor cu competenta in domeniu, potrivit art. 6 alin. (5) sau, dupa caz, potrivit art. 6 alin. (6), pana cel mai tarziu la data de 31 decembrie 2011, cursul pentru initierea in cariera in sistem modular.
(2) Personalul incadrat din sursa externa incepand cu data de 1 ianuarie 2005, care nu a absolvit cursul pentru initierea in cariera, parcurge acest curs la forma de zi, conform dispozitiilor art. 6 alin. (3), potrivit planificarii structurilor prevazute la art. 6 alin. (5) sau, dupa caz, potrivit art. 6 alin. (6).
(3) Face exceptie de la prevederile alin. (1) si (2) personalul care, desi nu a absolvit cursul de initiere in cariera, a absolvit un curs de capacitate profesionala/capacitate.

ART. 31

Politistilor si cadrelor militare din MAI care au fost numiti/numite pe functii de conducere anterior intrarii in vigoare a prezentului ghid nu le sunt aplicabile regulile de evolutie in cariera prevazute la art. 18-25 pentru functiile pe care le detin.

ANEXA

PROCEDURA de aprobare a exceptarii prevazute de lege de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate si de perfectionare in specialitate prevazute in ghid

A.ART. 1

(1) Aprobarea exceptarii de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate prevazute in ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) si d) se acorda, in conformitate cu actele normative in vigoare, politistilor si cadrelor militare care au dobandit titlul de doctor in specializarile corespunzatoare cerintei postului.
(2) Agentii de politie care au dobandit titlul stiintific de doctor sunt exceptati de la obligativitatea participarii la cursurile prevazute in ghid la art. 8 alin. (1) lit. c).
(3) Exceptarea prevazuta la alin. (1) si (2) se aproba in baza urmatoarelor documente:
a) cererea de exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate;
b) copia fisei postului politistului/cadrului militar care solicita exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate, cu precizarea obligatorie la rubrica referitoare la pregatirea de baza ori la pregatirea de specialitate a specializarii universitare sau a specializarii studiilor de masterat ori a specializarii studiilor doctorale;
c) copia legalizata a diplomei de acordare a titlului stiintific de doctor sau a documentului oficial care atesta acordarea titlului stiintific de doctor.

ART. 2

(1) Aprobarea exceptarii de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate prevazute in ghid la art. 8 alin. (1) lit. a), b) si d) se acorda, in conformitate cu actele normative in vigoare, ofiterilor care au absolvit studii de masterat sau cursuri postuniversitare corespunzatoare cerintelor postului. Pentru exceptarea de la obligativitatea participarii la cursurile de perfectionare in specialitate prevazute in ghid la art. 8 alin. (1) lit. e), ofiterii cadre militare trebuie sa fie absolventi cu diploma de licenta ai unei institutii de invatamant superior, in una dintre specializarile corespunzatoare cerintelor postului.
(2) Exceptarea prevazuta la alin. (1) se aproba in baza urmatoarelor documente:
a) raportul motivat pentru exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfectionare in specialitate, in conformitate cu structura prevazuta la lit. B;
b) copia fisei postului politistului/cadrului militar care solicita exceptare de la obligativitatea participarii la cursul de capacitate profesionala, respectiv cursul de capacitate sau cursul de perfectionare in specialitate, cu precizarea obligatorie a rubricilor referitoare la pregatirea de baza si la pregatirea de specialitate;
c) copia diplomei de absolvire a studiilor masterale/cursului postuniversitar/cursurilor universitare;
d) alte documente necesare pentru fundamentarea raportului motivat, daca este cazul.

ART. 3

(1) Documentele prevazute la art. 1 alin. (3) sau, dupa caz, cele prevazute la art. 2 alin. (2) se inainteaza pana la data de 15 decembrie a fiecarui an structurii de resurse umane/formare continua care deserveste unitatea si, dupa obtinerea avizului din partea acesteia, persoanei care are competenta legala de numire in functie a solicitantilor, in vederea obtinerii aprobarii de exceptare de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate si de perfectionare in specialitate prevazute.
(2) Pentru personalul serviciilor publice comunitare pentru evidenta persoanelor, al serviciilor publice comunitare pentru eliberarea si evidenta pasapoartelor simple si pentru cel al serviciilor publice comunitare regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor, aprobarea exceptarii de la obligativitatea participarii la cursurile de capacitate profesionala/capacitate se acorda, dupa caz, de catre directorul general al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor, directorul general al Directiei generale de pasapoarte, respectiv directorul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

B.Aprob*

* Dupa caz:
- persoana care are competenta legala de numire in functie a solicitantilor;
- directorul general al Inspectoratului National pentru Evidenta Persoanelor;
- directorul general al Directiei generale de pasapoarte;
- respectiv directorul Directiei regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor.

STRUCTURA raportului motivat pentru aprobarea exceptarii de la absolvirea cursului de capacitate profesionala/capacitate

1. Gradul, numele si prenumele ofiterului propus de la exceptarea absolvirii cursului de capacitate profesionala/ capacitate
2. Functia detinuta
3. Pregatirea de baza si pregatirea de specialitate necesara ocupantului postului, conform fisei postului pe care il ocupa, stabilite in conformitate cu prevederile Ordinului ministrului internelor si reformei administrative nr. 665/2008 privind unele activitati de management resurse umane in unitatile Ministerului Administratiei si Internelor, cu modificarile ulterioare.
4. Date privind atributiile postului:
- enumerarea succinta a sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului care presupun exercitarea cunostintelor, abilitatilor si atitudinilor dobandite ca urmare a absolvirii cursului postuniversitar (pentru care se solicita exceptarea de la participarea la cursul de capacitate profesionala/capacitate);
- frecventa desfasurarii activitatilor (zilnic, saptamanal, lunar, trimestrial, anual sau ocazional), precum si importanta lor in ansamblul activitatii postului.
5. Date privind cursul postuniversitar/cursul de masterat:
- denumirea cursului postuniversitar/cursului de masterat;
- formatorul (institutia de invatamant organizatoare);
- forma de invatamant;
- modalitatea de finalizare a cursului;
- durata totala a cursului in numar de ore;
- data finalizarii cursului postuniversitar;
- daca este acreditat de Ministerul Educatiei, Cercetarii si Inovarii si recunoscut de Ministerul Muncii, Familiei si Protectiei Sociale.
6. Disciplinele sau temele cursului postuniversitar cu aplicabilitate directa in indeplinirea sarcinilor, indatoririlor si responsabilitatilor postului, precum si numarul de ore.
7. Propunerea pentru aprobarea/neaprobarea exceptarii de la absolvirea cursului de capacitate profesionala/capacitate.

Seful nemijlocit,
...................

Avizat
-------
Seful structurii de resurse umane/formare,
............................................

 
Conferinta Nationala SNAP 2015
 
Protest 1 Iunie Miting
 
 
Sindicalistii din Politie s-au intilnit cu seful IPJ Bacau   |   16.09.2012   |  
www.bacaulive.ro
liderii de sindicat au avut o intrevedere cu seful Inspectoratului de Politie Judetean Bacau caruia i-au reprosat faptul ca drepturile lor ...
Poliţia Constanţa tergiversează intenţionat un proces!   |   17.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Şeful Poliţiei Constanţa riscă să fie amendat de instanţă   |   04.05.2012   |  
www.cugetliber.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
BT Neamt - Incurajeaza lupa impotriva consumului de droguri   |   23.05.2011   |   www.evenimentul.ro
În ziua de 18.05.2011 Compartimentul de Analiză şi Prevenire a Criminalităţii din I.P.J. Neamţ, la iniţiativa preşedintelui Biroului Teritorial Neamţ din Sindicatul Naţional al Agenţilor de Poliţie din Romania, Agent şef de poliţie . ...
Protest cu furca-n gat  |   21.10.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Politistii se "bat" intre ei   |   17.08.2010  |   www.ziarulceahlaul.ro
In vremuri atit de grele incit si hirtia de scris este la mare pret in politie, Sindicatul Agentilor acuza Sindicatul Politistilor si Personalului Contractual de practici imorale. Tendentios, liderul SNAP Neamt, agentul Ioan Canarau numeste sindicatul pe care l-a parasit SNPPCR...
Politistii nemteni sun solidari cu subofiterul dambovitean batut   |   08.09.2010  |   www.realitateamedia.ro
Subofiterii si ofiterii Inspectoratului Judetean de Politie (IJP) Neamt si-au exprimat ingrijorarea vizavi de tot mai desele cazuri in care oamenii legii sunt agresati. De asemenea, politistii isi arata sustinerea pentru colegul lor de la IJP Dambovita...
Politistii acuza lipsa de protectie si legislatia oarba   |   08.09.2010  |   www.monitorulneamt.ro
Printr-un comunicat remis presei, Ioan Canarau, presedintele Biroului Teritorial Neamt al Sindicatului National al Agentilor de Politie (SNAP), isi exprima regretul fata de cele intimplate cu colegul lor din Tirgoviste, care se zbate intre viata si moarte dupa ce ...
Agentii de politie, invitati sa adere la un sindicat care sa-i reprezinte doar pe ei   |   17.08.2010  |   www.monitorulsv.ro
Sindicatul National al Agentilor de Politie din Romania, organism infiintat in tara de aproximativ trei ani, cauta membri si in judetul Suceava, agentii din judet fiind invitati sa adere la sindicat, pentru a li se apara drepturile. ...
Ziua Copilului - profesorii protesteaza in strada   |  27.05.2010
Peste cinci mii de profesori vor iesi in strada pe 1 iunie 2010. Membrii Uniunii Sindicatelor Libere din Invatamantul Preuniversitar (USLIP) alaturi de cei din cadrul aliantei Sindicale Gh. Asachi, respectiv al Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au programat ...
Politistii ieseni isi iau scaunele si calculatoarele acasa   |  31.05.2010
Protest inedit al politistilor ieseni. Astazi, oamenii legii vor lasa birourile goale: isi vor lua scaunele si calculatoarele acasa. Pentru ca nu au voie sa faca greva, politistii ieseni vor recurge la alte forme de protest, cu respectarea legii in vigoare. ...
 
NORME METODOLOGICE PRIVIND ACORDAREA DE AJUTOARE FINACIARE
Sindicatul National al Agentilor de Politie acorda membrilor sai ajutoare financiare astfel:
• Ajutor pentru cheltuieli de inmormantare
• Ajutor pentru cazuri de vatamare corporala grava survenite in timpul si ca urmare a indeplinirii atributiilor de serviciu; ...
 
 

Organizatie in parteneriat cu
National Association of Police Organizations (NAPO)

 
brokersasist Oferte speciale asigurari pentru membrii S.N.A.P.
 
vodafone Oferte speciale pentru membrii S.N.A.P.
 
CaliVita - Sănătate pentru polițiști CaliVita - Sănătate pentru polițiști
 
 
SALVATI POLITIA ROMANA!
 
contact snap
 
Biroul Executiv Central S.N.A. P. Sediul Administrativ,
Str. Mihai Voda, nr.17, et.2 cam.201, Casa de Cultura a MAI, sector 5, Bucuresti
Telefon / Fax: (+40)- 21.3100414
Tel: (+40)- 021/3037080 int. 30512, 30513
Mobil: -
E-mail: presedinte@snapromania.ro
 
Parteneri snap
 
 
 
 
HomeComunicateViziune SNAPObiective SNAPOrgane de conducereActe normativeAbuzuriAdeziuneContactAcces membrii
Copyright © 2010 snapromania.ro. Toate drepturile rezervate.